Search
Close this search box.

İşletme Personeli Yetiştirme Eğitimi Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

08.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

İşletme Personeli Yetiştirme Eğitimi Kursu

İşletme Personeli Yetiştirme Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. İşletme Personeli Yetiştirme eğitimi kursumuzun içeriği, İşletme Personeli Yetiştirme eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Üniversite ve E devlet Onaylı Sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

İşletme Personeli Yetiştirme Sertifikası programının amacı:

Bu Program ile kursiyerlerin;

 • Yönetim veedinmeleri,
 • Çalışma hayatında işletme mantığıuygulama süreçlerini hızlandırmaları,
 • İktisadi olayların analizini yaparak analizde kullanılacak yöntemleri uygulama becerisi kazanmaları,
 • İktisadi problemler karşısındaki çözüm yolları ve politikalarını kavramaları,
 • Şirket kuruluşlarından kâr dağıtımı ve tasfiye işlemlerine kadar bütün hesapların muhasebeleştirme yollarını kavramaları,
 • Muhasebe ile ilgili bir çalışma sahasında karşılaşılabilecek istisnai durumların belirlemesini yaparak karşılaşılan problemlere çözüm arama becerisi kazanmaları,
 • Ticaret hukuku ile ilgili terim ve kavramları tanımaları,
 • Ticari işletmelerin ve ortaklıkların hukuki yönleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmeleri,
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili terim ve kavramları tanımaları,
 • İş hukukunun ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışma hayatındaki uygulama alanlarını kavramaları,
 • Sendikalar, faaliyetleri ve çalışma hayatındaki yerleri hakkında bilgi edinmeleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında bilgi edinerek sosyal sigortaların işleyişi hakkındaki ayrıntıları kavramaları,
 • Personel ve insan kaynakları yönetiminin iş hayatındaki uygulamalarını kavramaları,
 • İşletmelerde çalışanlar arasındaki ilişkinin performansa ve işletme verimliliğine olumlu etkisini kavramaları,
 • Verilerin bilgi kaynağı olabilecek şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, temel istatistik yöntemlerini kavramaları ve belli başlı istatistiksel veri analizi programlarını tanımaları,
 • İşletme ortamında kullanılabilecek büro yazılımlarını tanımaları ve word, excell, powerpoint programlarını kullanabilmeleri,
 • Paket programların ve internetin işletmelerde ticari ve yönetsel uygulamalarını kavrayarak bu uygulamaları kullanma becerisine sahip olmaları,
 • Temel seviyede İngilizce konuşma ve anlama becerisine sahip olmaları ve işletme ortamında karşılaşılabilecek temel İngilizce kalıplarını kullanma becerisini kazanmaları beklenmektedir.

İşletme Personeli Yetiştirme Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

Kursumuz 15 hafta olup ders programı içeriği aşağıdaki gibidir.

 • GENEL İŞLETME
 • İşletme Bilimiyle İlgili Temel Kavramlar
 • Ekonomik Sistem
 • Üretim Faktörleri
 • İhtiyaç ve İstekler
 • Talep
 • Mal ve Hizmet
 • Tüketim ve Tüketici
 • Tüketim ve Üretim İlişkisi
 • Başarı Ölçütleri: Etkenlik ve İlgili Kavramlar
 • Verimlilik (Prodüktivite)
 • Ekonomiklik (Rasyonellik)
 • Kârlılık (Rantablite)
 • İşletme Kavramı
 • Girişim ve Girişimci
 • Yönetici
 • Özel Girişim UYGULAMALI İKTİSAT
 • İktisadın Tanımı
 • İktisadın Yöntemi
 • İktisadi Düşünce Tarzı
 • Rasyonel Davranış
 • Karar Alma
 • Marjinal Analiz
 • İktisadi Düşünme Tarzında Yapılan Hatalar
 • İktisadın Bölümleri
 • Mikro İktisat ve Makro İktisat
 • Pozitif ve Normatif İktisat
 • Temel İktisadi Kavramlar
 • Ekonomik Birimler
 • İhtiyaçlar ve Özellikleri
 • Mal ve Hizmetler
 • ç. Talep Eğrisi Boyunca Hareketlenme ve Talepteki Kaymalar
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Dönem Sonu İşlemler
 • Envanter Kavramı
 • Değerleme Kavramı
 • Kasa ve Bankalar
 • Kasanın Denk, Eksik ve Fazla Olması
 • Banka Kayıtları
 • TİCARET HUKUKU
 • Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı
 • Ekonomik Anlamda “Ticaret” ve “Ticaret Hukuku”
 • Ticaret Hukukunun Esası
 • Ticari İşletmenin Tanımı, Öğeleri ve Hukuki Niteliği
 • Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler
 • Ticari İşler
 • Ticari İş Karinesi
 • Bir Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlar
 • Ticari İş Olarak Nitelendirilmenin Sonuçları
 • Ticari İşlerde Zincirleme (Müteselsil) Sorumluluk
 • Ticari Hükümler
 • Ticari Yargı
 • Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanı (Ticari Davalar)
 • Ticari Davalarda Özel Kanıt Kuralları
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Bilgiler
 • İş Hukukunun Tanımı
 • İş Hukukunun Konuları
 • İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
 • İş Hukukunun Hukuk Bilimi İçindeki Yeri
 • İş Hukukunun Temel İlkeleri
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi
 • Personel ve İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanları
 • İnsan Kaynakları ve Komuta Yöneticilerinin Sorumlulukları
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Örgüt Yapısı
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarılı Olmak İçin Yapılması Gerekenler
 • GENEL İSTATİSTİK
 • İstatistikte Yorum
 • Ana Kütle ve Örnek
 • İstatistiksel Yorumlama Kriterleri
 • Anlamlılık
 • Tesadüfi Örnekleme
 • Örnekleme Çeşitleri
 • Beklenen Frekansların Hesaplanışı
 • Beklenen Olasılık
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Bilgi Teknolojileri
 • Temel Kavramlar
 • Bilgi İşlem Süreci
 • Bilgi Toplumunda Yaşamak
 • TEMEL İNGİLİZCE
 • What’s Your Name?
 • Greeting People
 • Saying One’s Name
 • Counting From 0-10
 • Asking For-Giving Telephone Numbers
 • How Do You Do?
 • What You Say When You Meet People?
 • Introducing People
 • Asking For Names, Addresses, Telephone Numbers
 • Spelling Names And Addresses
 • GENEL İŞLETME
 • İşletmelerin Özellikleri
 • İşletmelerin Amaçları ve İşlevleri
 • İşletmelerin Çevre İlişkileri ve Sorumlulukları
 • İşletmelerin Gruplandırılması
 • Üretilen Mal ve Hizmet Çeşidi Yönünden İşletmeler
 • Üretim Araçlarının Mülkiyetine Göre İşletmeler
 • Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler
 • Ulusal Kökenlerine Göre İşletmeler
 • İşletmelerarası Anlaşmalara Göre İşletmeler
 • İşletmelerin Bölümlendirilmesindeki Diğer Ölçütler
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Kıtlık, Tercih ve Fayda
 • Kıtlık ve Tercih
 • Üretim İmkânları Eğrisi
 • Alternatif İktisadi Sistemler
 • Tercih ve Fayda
 • Toplam ve Marjinal Fayda
 • Tüketici Dengesi: Fayda Maksimizasyonu
 • Arz ve Talep
 • Talep ve Miktarı
 • Arz ve Arz Miktarı
 • Piyasa Dengesi
 •  Dengedeki Değişmeler
 • Talepteki Kaymaların Grafiksel Anlatımı
 • Arz Eğrisindeki Kaymaların Grafiksel Anlatımı
 • Arz ve Talep Eğrilerindeki Eş Anlı Kaymaların Grafiksel Anlatımı
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Hisse Senedi ve Tahviller
 • Değerleme
 • Hisse Senedi ve Tahvil Sayım Farklarına İlişkin Kayıtlar
 • Kâr Payları ve Faizlerin Envanter Kayıtları
 • Alacak Değerlemesi
 • Senetsiz Alacaklar
 • Senetli Alacaklar
 • TİCARET HUKUKU
 • Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
 • Tacir Sıfatının Kazanılması
 • Tacir Sıfatının Sonuçları
 • Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak
 • İflasa Tabi Olmak
 • Ticari Defterleri Tutmak
 • Ticaret Siciline Kayıt Olmak
 • Ticaret ve Sanayi Odalarına Kayıt Olmak
 • Ticari İş Karinesi
 • Ücret ve Faiz İsteme
 • Fatura ve Teyit Mektubu
 • Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe
 • Ticari Örf ve Âdetin Tacirlere Mutlak Olarak Uygulanması
 • Her İki Tarafın Tacir Olması Halinde Uygulanacak Özel Hükümler
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Temel Kavramlar
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları
 • 4587 Sayılı İş Kanunu’nun Kapsamı
 • 4587 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alanı
 • İş Yerinin 4587 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alanına Girmesi ve Çıkması
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İş Analizi
 • İş Analizi Sürecinde Toplanan Bilgiler ve Kulanım Alanları
 • İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analizi Süreci
 • Bilgi T oplama Aşamasında Kullanılan Y öntemler
 • İş Analizi Aşamasında Kullanılan Teknikler
 • İş Analizi Bilgilerinin Düzenlenmesi
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Tekrarlı Deneylerde Olasılık
 • İki Gözlem Grupları
 • Olasılıkların Toplanması
 • Olasılıkların Çarpılması
 • ç. Olasılık Kurallarıyla Uygulama
 • Faktöriyel Kuralı
 • Kombinasyon Hesaplaması
 • Faktöriyel Kavramı
 • Üçgen Tablosunun Doldurulması, Kullanılması, Tamamlanış Biçimleri
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Bilgisayar Organizasyonu
 • Bilgisayarı Tanıyalım
 • Giriş Çıkış Birimleri
 • Yardımcı Bellek Birimleri
 • Diğer Çevre Birimleri
 • TEMEL İNGİLİZCE
 • Can You Help Me?
 • Requests And Meeting Requests
 • Offering, Accepting, Refusing Help
 • Asking For Permission
 • ç. Suggesting And Reacting To Suggestions
 • Left, Rıght, Straıght Ahead
 • Asking And Telling The Way
 • Expressing Uncertainity
 • How You Say You Don’t Know
 • GENEL İŞLETME
 • İşletmelerin Kuruluş Kararının Oluşumu
 • Kuruluş Karar Süreci
 • İşletmelerin Kuruluş Yerinin Belirlenmesi
 • Kuruluş Y eri Etkenleri
 • Çevre ve İşletme
 • Çevre Sorunlarının İşletmelerin Yer Seçimine Etkileri
 • Çevrecilerin İşletme Davranışları Üzerine Etkileri
 • İşletmelerle İlgili Çevre Yönetim İlkeleri
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Esneklik
 • Talebin Fiyat Esnekliği
 • Talepteki Kaymalara İlişkin Esneklikler
 • Arz Esnekliği
 • Arz – Talep Uygulamaları
 • Devletin Fiyatlara Müdahalesi ve Denge Oluşumuna Etkileri
 • Miktar Kontrolleri ve Denge Oluşumuna Etkisi
 • Vergi Uygulamaları
 •  Tüketici ve Üretici Rantı
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Stoklar Değerlemesi
 • Değerleme
 • Envanter İşlemleri ve Kayıtları
 • Sabit Varlık Ve Amortismanlar
 • Genel Giderler ve Sabit Varlıklar
 • Amortismanlar
 • Envanter İşleri ve Kayıtları
 • TİCARET HUKUKU
 • Ticaret Unvanı Ve Diğer Ticari Adlar
 • Ticaret Unvanının Tanımı
 • Ticaret Unvanının Diğer Ticari Adlardan Ayırımı
 • Ticaret Unvanında Çeşitli Sistemler
 • Türk Ticaret Kanunu’nun Sistemi
 • Gerçek Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı
 • Tüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı
 • Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı
 • Şube Unvanları
 • Tescil ve İlan
 • Ticaret Unvanının Sağladığı Haklar ve Bu Hakların Korunması
 • Ticaret Unvanının Devri
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • İş İlişkisinin Kurulması
 • İş Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Başlıca Türleri
 • Geçici İş İlişkisi
 • İş Sözleşmesinin Kurulması
 • ç. İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İnsan Kaynakları Planlaması Kavramı
 • İşletme Planlarıyla İnsan Kaynaklan Planları Arasındaki İlişki
 • İnsan Kaynakları Planlamanın Süresi ve Kapsamı
 • İnsan Kaynakları Planlamada İnsan Kaynakları Bölümü Personelinin Rolü
 • İnsan Kaynakları Planlama Süreci
 • İnsan Kaynağı İhtiyacının (Talebinin) Belirlenmesi
 • İnsan Kaynakları Arzı
 • İnsan Kaynakları Arz ve İhtiyacın (Talebinin) Karşılaştırılıp Planlarının
 • Hazırlanması
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Hipotez Kurma
 • Sıfır Hipotezi
 • Hipotez Örnekleri
 • Karşıt Hipotez
 • Sıfır Hipotezi ve Karşıtı
 • Anlam Düzeyleri
 • Alfa ve Beta Cinsinden Hatalar
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Bilgisayar Yazılımı
 • Yazılım Kavramı
 • Bilgisayar Programlama
 • İşletim Sistemleri
 • Ğ. TEMEL İNGİLİZCE
 • Where Are They?
 • Where People Are?
 • Where They’ve Gone?
 • What’s The Time?
 • Asking For, Giving Information About Time
 • Asking And Saying What Day It Is
 • Asking/Giving information About Opening/Closing Hours
 • Travel Times And Timetables-Giving And Receiving Information
 • GENEL İŞLETME
 • İşletmelerde Büyüme Kavramı, Nedenleri ve Biçimleri
 • İç Büyüme
 • Dış Büyüme
 • Hukuki ve Ekonomik Açıdan Birleşme Türleri
 • Karteller
 • Konsernler
 • Holdingler
 • Tröstler
 • Tam Birleşme
 • Satınalma Yoluyla Birleşme
 • Diğer Birleşme Türleri
 • İşletmelerde Küçülme
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Üretim ve Maliyetler
 • Üretim Kavramı
 • Kısa Dönemde Üretim
 • Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziki Üretim
 • Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziki Ürün Eğrileri
 • Uzun Dönemde Üretim ç. Maliyetler
 • Açık ve Örtük Maliyetler
 • Ekonomik Kâr
 • Kısa Dönem Maliyetler
 • Değişken, Sabit ve Toplam Maliyet
 • Toplam Fiziki Ürün ve Toplam Maliyet Arasındaki İlişki
 • Ortalama Toplam Maliyet, Ortalama Değişken Maliyet ve Marjinal Maliyet
 • Uzun Dönem Maliyetler
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Banka Kredileri
 • Ticari Krediler ve Buna İlişkin Hesabın İşleyişi
 • Değerleme
 • Envanter İşlemleri
 • Borçlar Hesabı Ve İşleyişi
 • Borçlar Tanımı
 • Ticari Borçlar Hesabı ve İşleyişi
 • Borç Senetleri Hesabı ve İşleyişi
 • Tahvilli Borçlar Hesabı ve İşleyişi Ç. TİCARET HUKUKU
 • Ticaret Sicili
 • Ticaret Sicilinin Hukuksal Niteliği
 • Tescil ve İlanı Gerekli Konular
 • Tescilin Sonuçları
 • Haksız Rekabet
 • Haksız Rekabetin Tanımlanması ve Unsurları
 • Ekonomik Rekabet
 • Aldatıcı Hareket ve Başkaca Suretlerle Dürüstlük Kurallarına Aykırı
 • Davranış
 • Rekabet Hakkının Kötüye Kullanılması
 • Özel Haksız Rekabet Halleri
 • Haksız Rekabetin Sonuçları
 • Hukuki Yaptırımlar
 • Cezai Yaptırımlar
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • İş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesi
 • Ücretin Tanımı ve Unsurları
 • Ücret Sistemleri ve Ücretin Ödenmesi
 • Ücretin Belirlenmesi
 • ç. Ücret Hesap Pusulası ve Yüzdelerin Belgelenmesi
 • Ücrete İlişkin Zamanaşımı ve Faiz
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Personel Bulma ve Seçme
 • Personel Bulma
 • Personel Bulma Yöntemleri
 • Personel Seçme
 • Ücretin Korunması
 • Personel Seçme Yöntemleri
 • Seçilen Personelin İşe Başlatılması
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Frekanslar
 • Değişken Türü
 • Frekans Dağılımı ve Özellikleri
 • Frekans Dağılımının Grafikle Gösterimi
 • Ki-Kare Testi
 • Gözlenen ve Beklenen Frekanslar
 • Serbestlik Derecesi
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • İşletim Sistemi
 • İşletim Sistemi
 • İşletim Sistemi Türleri
 • İşletim Sisteminin Temel İşlevleri
 • İşletim Sistemini Kullanma
 • TEMEL İNGİLİZCE
 • What’s This? … What’s That?
 • Asking For The Name Of Things
 • Asking How Old Things Are
 • Asking How Long Things Are
 • Asking How High Things Are
 • I Like It Very Much
 • Expressing Likes And Dislikes
 • Asking Someone About
 • Their Likes And Dislikes
 • Expressing Preference
 • GENEL İŞLETME
 • İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumlukuk (Etik-Törel Kurallar)
 • Etik (Törel Kurallar) Kavramının Anlamı ve Tanımı
 • Etik Kavramı ve Yasa İlişkisi
 • İşletmelerde Etik Açıdan Sorgulanacak Davranışlar
 • Toplumsal Sorumluluk ve Etik
 • Etik Sorumluluk ve İşletme Kararları
 • Etik Çatışmalarının Nedenleri
 • Etik Konularının Sınıflandırılması
 • Etik Sorunlarda Taraflar ve İşletmelerin İşlevsel Alanları
 • Etik Davranışların Denetlenmesi
 • Etik Normlar: Caux Round Table İlkeleri
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Tam Rekabet Piyasası
 • Tam Rekabet Piyasası Tanımı ve Özellikleri
 • Tam Rekabet Piyasasında Firmanın Piyasada Karşılaştığı Talep Eğrisi
 • Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönemde Kâr Maksimizasyonu
 • Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönemde Kâr Maksimizasyonu
 • Eksik Rekabet Piyasaları
 • Tekel (Monopol) Piyasası
 • Tekelci Rekabet
 • Oligopol
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Gelir Ve Gider Hesapları
 • Gelirin Tanımı ve Gelir Hesapları İşleyişi
 • Döneme Ait Gelirlerin Belirlenmesi ve Kaydı
 • Gelir Hesaplarının Kapatılması
 • Giderin Tanımı ve Gider Hesapları İşleyişi
 • Gider Hesaplarının Kapatılması
 • Özsermaye
 • Ödenmemiş ve Ödenmiş Sermaye
 • Yedekler
 • Dağıtılmamış Kârlar
 • Envanter İşlemleri ve Kayıtlar
 • TİCARET HUKUKU
 • Ticari Defterler
 • Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Defterler
 • Defter Tutma Usulü
 • Deftere Geçirilecek Kayıtlar
 • Ticari Defterlerin Kanıt Kuvveti
 • Anlaşmazlığın Niteliği
 • Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Kanıt Olması
 • Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Kanıt Olması
 • Ticari Defterlerin Teslim ve İbrazı
 • Ticari Defterlerle Kanıtlamada Yemin
 • Ticari Defterlerin Hiç veya Gereği Gibi Tutulmamasının Yaptırımı
 • Defterlerin Saklanması ve Yitirilmesi
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi
 • Çalışma Süresi
 • Fazla Çalışma
 • Tatil ve İzinler
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Oryantasyon (İşe Alıştırma)
 • İşe Alıştırmayı Gerektiren Nedenler
 • İşe Alıştırmanın Kapsamı
 • İşe Alıştırmada Kullanılan Yöntemler
 • Başarılı Bir İşe Alıştırma Programının Oluşturulmasında ve Yürütülmesinde
 • Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Başarısız Bir İşe Alıştırma Programının Yaratabileceği Olumsuzluklar
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Ki- Kare Değerinin Hesaplanması
 • Ki- Kare Hesaplaması
 • Ki- Kare Uygunluk Testi
 • Ki- Kare Testinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Mod ve Medyan
 • Mod Sınıfı
 • Sınıflandırılmış Değerler
 • Medyan
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Büro Yazılımlarında Ortak Öğeler
 • Yazılım Açmak ve Kapatmak
 • Ortak Öğeler
 • Yardım Almak
 • TEMEL İNGİLİZCE
 • Have You Got Any Water?
 • How To Ask People If They Have Something?
 • How To Ask If Something Exists?
 • How To Say Something Exists?
 • What Are They Doing?
 • Present Continuous Tense
 • GENEL İŞLETME
 • Yönetim Kavramı
 • Y önetimin T anımı
 • Yönetim Tipleri
 • Yönetim Piramidi
 • Y öneticinin Rolleri
 • Yönetsel Yetenekler
 • Yönetim Kavramının Gelişimi
 • Yönetim İşlevleri
 • Planlama Süreci
 • Plan Türleri
 • Stratejik Planlar
 • Taktik Planlar
 • Eylemsel Planlar
 • Örgütleme Süreci
 • ç. Örgütleme İlkeleri
 • Bölümlere Ayırma
 • Yöneltme
 • Liderlik
 • İletişim
 • Biçimsel İletişim Biçimleri
 • Denetim Süreci
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Faktör Piyasaları
 • Faktör Talebi
 • Faktör İstihdam Kararının Oluşturulması
 • Faktör Piyasa Talebi
 • Faktör Talep Esnekliği
 • Faktör Arzı
 • Faktör Fiyatının Belirlenmesi
 • Faktör Gelirleri
 • Ücret
 • Faiz
 • Rant
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Mali Tabloların Hazırlanması
 • Dönem Sonu Hesapların Kapatılması
 • Ticari Bilanço
 • Vergi Bilançosu
 • Şirketler ve Muhasebe
 • Adi Şirket
 • Ticaret Şirketleri
 • Şirketler Muhasebesi
 • TİCARET HUKUKU
 • Tüccar Yardımcıları
 • İşletme Sahibi
 • Tüccar Yardımcıları
 • Bağımlı (Tâbi) Tüccar Y ardımcıları
 • Diğer Ticaret Vekilleri
 • Seyyar Tüccar Memuru
 • Bağımsız (Tâbi Olmayan) Tüccar Yardımcıları
 • Acentalık
 • Komisyoncu
 • Ticaret İşleri Tellallığı
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi
 • İş İlişkisinin Özel Olarak Düzenlenmesi
 • İş ilişkisinin Çocuk ve Genç İşçiler Yönünden Düzenlenmesi
 • İş İlişkisinin Kadınlar Yönünden Düzenlenmesi
 • İş İlişkisinin Özürlüler ve Eski Hükümlüler Yönünden Düzenlenmesi
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Personel Eğitimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Eğitimin Yararları
 • Eğitim İlkeleri
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Yöntemleri
 • Eğitim Sürecinde İzlenmesi Gereken Aşamalar
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Aritmetik Ortalama
 • Aritmetik Ortalamanın Bulunuşu
 • Aritmetik Ortalama Özellikleri
 • Mod, Medyan ve Aritmetik Ortalama Karşılaştırılması
 • Dağılma Ölçüleri
 • Değişim Aralığı
 • Sapma Değerleri
 • Standart Sapma
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Kelime İşlemciler
 • Kelime İşlemcileri Tanıma
 • Kelime İşlemcilerin Genel Özellikleri
 • Kelime İşlemcileri Kullanmak Ğ. TEMEL İNGİLİZCE
 • Can I Have Your Name Please?
 • Telephone Calls
 • Making Requests
 • Polite Negatives ç. Alphabet Spelling
 • What Does She Look Like?
 • Simple Descriptions Of People
 • Comparing Things
 • Expressing Opinions
 • GENEL İŞLETME
 • İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Y önetimi Kavramı
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları ve Önemi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişim Süreci
 • İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevre Unsurları
 • İnsan Kaynakları Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri
 • İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Yetki Kullanımı
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Diğer Yöneticilerin Yeri
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Kamusal Mallar
 • Bedavacılık Sorunu
 • Kamusal Mallarda Üretim Miktarının Belirlenmesi
 • Dışsallıklar
 • Dışsallıkların Özellikleri
 • Negatif Dışsallıklar
 • Pozitif Dışsallıklar
 • Dışsallıkların İçselleştirilmesi
 • Düzenleyici Vergiler
 • Sübvansiyonlar
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Kollektif Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Değişikliklerinin
 • Muhasebeleştirilmesi
 • Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Sermaye Değişiklikleri ve Muhasebeleştirilmesi
 • Kâr Ve Zarar Dağıtımı
 • Kâr Dağıtımı ve Muhasebeleştirmesi
 • Zararın Dağıtımı ve Muhasebeleştirmesi
 • TİCARET HUKUKU
 • Cari Hesap
 • Ekonomik Yönden Cari Hesap
 • Cari Hesabın Hukuki Niteliği
 • Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar
 • Alacağın Cari Hesaba Geçirilmesinin Sonuçları
 • Alacağın Yenilenmesi
 • Cari Hesabın Bölünmezliği
 • Cari Hesapta Takas
 • Cari Hesapta Faiz
 • Cari Hesapta Zaman Aşımı
 • Cari Hesapta Hesap Devresi
 • Cari Hesapta Anlaşma Süresi
 • Cari Hesabın Sona Ermesi
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları
 • Genel Sebeplerle Sona Erme
 • Süreli Fesih
 • Derhal Fesih
 • İş Sözleşmesinin Son Bulmasının Sonuçları
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Kariy er Y önetimi
 • Kariyer Y önetiminin T anımı
 • Kariyer Y önetimi ile İlgili Kavramlar
 • Bireysel Açıdan Kariyer Yönetimi
 • İşletmeler Açısından Kariyer Y önetimi
 • Örgütsel Kariyer Planlama
 • Örgütsel Kariyer Geliştirme Programları
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Normal Dağılım Ve Standart Sapma
 • Oransal Frekanslar
 • Standart Sapma ve Alanlar
 • Birikimli Dağılımlar
 • Birikimli Frekanslar
 • Standart Değerler
 • Standart Değerlerin Dağılımı
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • İşlem Tabloları
 • İşlem T ablosunu T anıma
 • İşlem Tablolarını Kullanma
 • TEMEL İNGİLİZCE
 • No Smoking
 • Requests
 • Offers
 • Suggestions
 • It’s On The Fırst Flor
 • Asking For And Giving Locations
 • Asking For And Giving Directions
 • GENEL İŞLETME
 • PAZARLAMA İLKELERİ
 • Pazarlamanın Tanımı ve Gelişim Süreci
 • Üretim Anlayışı Dönemi
 • Satış Anlayışı Dönemi
 • Pazarlama Anlayışı Dönemi
 • Pazarlama Fonksiyonları
 • Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi
 • Tüketicilerin Satın Alma Davranışları
 • Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş
 • Makro İktisadın Kökenleri
 • Makro İktisadın İlgi Alanı
 • İşsizlik ve İstihdam Düzeyi
 • Enflasyon
 • Üretim Artış Oranı
 • Devlet ve Makro Ekonomi
 • Maliye Politikası
 • iPara Politikası
 • Arz Yönlü Politikalar
 • Makro Ekonominin Bileşenleri
 • Milli Gelir Muhasebesi
 • Milli Gelirin Hesaplanması
 • Gayri Safi Milli Hâsılanın Hesaplanması
 • GSMH ile İlgili Diğer Kavramlar
 • Fiyat Değişimleri ve GSMH
 • GSMH’nın Kullanımındaki Sınırlar
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Tasfiye İşlemleri ve Muhasebeleştirmesi
 • Tasfiye ile İlgili Bilgiler
 • Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Değişikliklerinin
 • Muhasebeleştirilmesi
 • Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Sermaye Değişiklikleri ve Muhasebeleştirilmesi
 • TİCARET HUKUKU
 • Kollektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişki
 • Ortakların Kişisel Nitelikteki Hak ve Borçları
 • Ortakların Parasal Nitelikteki Hak ve Borçları
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Sendikaların Kurulması ve Yönetilmesi
 • Sendikaların Kurulması
 • Sendikaların Yönetilmesi
 • Sendika Üyeliği Ve Güvencesi
 • Sendika Üyeliği
 • Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluşlara Üyelik, Katılma ve Birleşme
 • Sendika Üyeliğinin Güvencesi
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Performans Değerlemesi
 • Performans Yönetimi
 • Performans Değerlemesinin Amacı
 • Performans Değerleme Süreci
 • Performansın Planlanması
 • Örgütsel Performansın Planlaması
 • Bireysel Performansın Planlanması
 • Performans Düzeyinin Belirlenmesi: Performansın Ölçülmesi
 • Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Olasılıklar
 • Normal Eğri
 • 10’ lu Gözlemlere İlişkin Histogram
 • 100’ lü Gözlemlere İlişkin Histogram
 • Büyük N Değerleri için Standart Normal Dağılım
 • Standart Değere Dönüştürme
 • Olasılıkların Hesaplanmasına İlişkin Örnekler
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Sunum Programları
 • Görsel Okuryazarlık
 • Sunum Programını Kullanmak Ğ. TEMEL İNGİLİZCE
 • Where’s He Gone?
 • Where People Have Been?
 • Where People Are?
 • Where People Have Gone To?
 • Going Away
 • Time
 • Things That Happened In The Past
 • Specific Times ç.             Time Tables
 • GENEL İŞLETME
 • Ürün ve Fiyatlama
 • Ürün Kavramı
 • Ürünlerin Sınıflandırılması
 • Ürün (Mal) Karması Kararları
 • Yeni Ürün Kavramı
 • Ürün Y aşam Eğrisi
 • Ürüne İlişkin Özellikler
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Millî Hâsılanın Belirlenmesi
 • Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları
 • Marjinal Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri
 • Ortalama Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri
 • Tüketimi Belirleyen Faktörler
 • Yatırımlar
 • Kamu Harcamaları
 • Net İhracat
 • Toplam Harcama Fonksiyonu
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Komandit Şirketlerde Kâr ve Zarar Dağıtımı ile Tasfiye İşlemlerinin
 • Muhasebeleştirilmesi
 • Kâr ve Zarar Dağıtımı
 • Tasfiye İşlemleri ve Muhasebeleştirmesi
 • Anonim Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Değişikliklerinin
 • Muhasebeleştirilmesi
 • Kuruluşla İlgili ve Muhasebe Kayıtları
 • Sermaye Artırımı
 • Sermaye Azaltılması
 • TİCARET HUKUKU
 • Kollektif Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri
 • Hak ve Fiil Ehliyeti
 • Kollektif Ortaklığın ve Ortakların, Ortaklık Borç ve Yükümlerinden
 • Sorumu
 • Ortaklar Arasında Değişiklikler
 • Çıkma
 • Kollektif Ortaklıkta Payın Devri
 • Kollektif Ortaklığa Yeni Ortak Alınması
 • Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması
 • Kollektif Ortaklığın Feshi ve Fesih Nedenleri
 • Kollektif Ortaklığın Tasfiyesi
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Sendikaların Faaliyetleri, Mali Yapısı, Denetimleri Ve Son Bulmaları
 • Sendikaların Faaliyetleri
 • Sendikaların Mali Y apısı
 • Sendikaların Denetimleri
 • Sendikaların Faaliyetlerinin Durdurulması ve Sona Ermesi
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Ücret Yönetimi
 • Ücret ve Ücretle İlgili Kavramlar
 • Ücretin İlgilileri Açısından Önemi
 • Ücret Sistemleri
 • Ücret Yönetiminin Önemi ve Temel Amaçları
 • Ücret Yönetimini Etkileyen Temel Unsurlar
 • Bir Ücret Sisteminin Kurulması
 • GENEL İSTATİSTİK
 • İki Sonuçlu Deneylerde Hipotez Testi
 • Normal Eğri Alanları Tablosu
 • Tek ve Çift Yönlü Test
 • Tek ve Çift Yönlü Test Uygulamaları
 • Örnekleme Dağılımı
 • Ortalamaların Örnekleme Dağılımı
 • Örnekleme Dağılımda Standart Sapma
 • Örnek Ortalamasının Standart Hatası
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Resim ve Çizim Programları
 • Bilgisayarda Çizim ve Resim
 • Bilgisayarda Basit Çizim Yaratma ve Resim Düzenleme
 • TEMEL İNGİLİZCE
 • Buying Things
 • Describing Things
 • Comparing Things
 • Why Do You Like It?
 • Likes
 • Dislikes
 • Preferences
 • GENEL İŞLETME
 • Pazarlama Kanalları ve Tutundurma
 • Dağıtım
 • Tutundurma
 • üretim sistemleri ve yönetimi
 • Genel Sistem Kuramı
 • Üretim Sistemleri
 • Tek Üretim Sistemi
 • Parti Üretim Sistemi
 • Akıcı (Flow) Üretim Sistemi
 • Sipariş Üretimi Sistemi
 • Sürekli (Continuous) Üretim Sistemi
 • Kitle (Mass) Üretim Sistemi
 • Grup     Teknolojisi Sistemi
 • Stoksuz Üretim (JIT) Sistemi ve Özellikleri
 • Stoksuz Üretim Sisteminin Yararları ve Eleştirisi UYGULAMALI İKTİSAT
 • Makro Ekonomik Denge
 • İşsizlikle İlgili Klasik Görüş
 • Denge Geliri ve Harcama Düzeyi
 • Harcamalar ve Gelir
 • Sızıntılar ve Enjeksiyonlar
 • Tasarruf Paradoksu
 • Denge Gelir ve Harcama Düzeyindeki Değişmeler
 • Harcama Çarpanı
 • Harcama Çarpanı ve Denge
 • Tam İstihdam Gelir Düzeyi ve Harcama Çarpanı UYGULAMALI MUHASEBE
 • Anonim Şirketlerde Tahvil Çıkartma
 • Tahvil Çıkarma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Tahvil Faizlerinin Ödenmesine İlişkin Muhasebe Kayıtları
 • Tahvil İtfası
 • Anonim Şirkette Kâr Dağıtımı
 • Kâr Dağıtımı
 • Kâr Dağıtım İlkeleri
 • Zararın Mahsubu Ç. TİCARET HUKUKU
 • Adi Komandit Ortaklık
 • Komandit Ortaklığın Tanımı ve Kuruluşu
 • Ortaklık Sözleşmesi
 • Tüzel Kişiliğin Kazanılması
 • Ortaklık Sözleşmesindeki Eksiklikler
 • Ortaklar Arasındaki İlişkiler
 • Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri ç. Ortaklar Arasında Değişiklik
 • Komandit Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Hükümleri ve Uygulama Alanı
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İş Değerlemesi
 • İş Değerlemesinin Tanımı ve Genel İlkeleri
 • İş Değerlemesinin Sağlayacağı Yararlar ve Eleştirilen Yönleri
 • İş Değerlemesi Sürecinin Aşamaları
 • İş Analizinin Yapılması, İş Tanımlarının ve İş Gereklerinin Hazırlanması
 • İş Değerleme Yöntemleri
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Ana Kütle Ortalaması Tahmini
 • Aralık Tahmini
 • Güven Sınırları
 • Normal Eğri Tablosu ile Katsayı Bulunuşu
 • Ortalamalar İçin Hipotez Testi
 • Ana Kütle Ortalamasının Belirli Bir Değerden Farklı Olup Olmadığı
 • Tek ve Çift Yönlü Testlerde Red Bölgesi
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Veri Tabanları
 • Temel Kavramlar
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Genel Özellikleri
 • Veri Tabanlarını Kullanma Ğ. TEMEL İNGİLİZCE
 • What Do You Need?
 • Asking/Saying What Y ou Want
 • Asking/Saying What You Need
 • I Sometımes Work Late
 • Describing Habitual Actions
 • What Happened In The Past?
 • Time Adverbials Used With Them
 • GENEL İŞLETME
 • Üretim Sistemlerinin Tasarım, Kuruluş ve İşleyişi
 • Tasarım Kavramı
 • Tasarım Süreci
 • T asarım Y azılımları
 • Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design – CAD)
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik (Computer Aided Engineering – CAE)
 • Bilgisayar Destekli Üretim (Computer Aided Manufacturing – CAM) ç. Hizmet Tasarımı
 • Kuruluş Kavramı
 • Ağır Endüstri Kuruluşları (Fabrikalar)
 • Hafif Endüstri Kuruluşları
 • Hizmet ve Perakendecilik Kuruluşları
 • Kuruluş Yeri Seçimi
 • Kuruluş Yerine Yerleşim
 • Üretim Sistemlerinin İşleyişi
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar
 • Ekonomide Devlet
 • Maliye Politikası Teorisi
 • Maliye Politikasının Y apısı ç. Devlet Bütçe Açıkları ve Borçlanma
 • Ekonomik Durumun Bütçe Açığı Üzerindeki Etkisi
 • Otomatik İstikrar Sağlayıcılar
 • Alternatif Bütçe Politikaları
 • Para Arzı Ve Talebi
 • Paranın Fonksiyonları
 • Para Çeşitleri
 • Merkez Bankası ç. Kredi Çarpanı
 • Nominal Para Arzı
 • Keynes Öncesi Para Talebi
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Anonim Şirket Tasfiyesi
 • Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Tasfiyenin İflasla Sonuçlanması
 • Tasfiyesiz Dağılma
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
 • Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Sermaye Değişikliklerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Kâr ve Zarar Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi Ç. TİCARET HUKUKU
 • Anonim Ortaklık ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu
 • Anonim Ortaklığın Tanımlanması ve Kuruluş Şekilleri
 • Anonim Ortaklıkta Sermaye ve Paylar
 • Ortaklığın ve Ortakların Sınırlı Sorumu ç. Kuruluş Türleri
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Toplu İş Uyuşmazlığı ve Barışçı Çözüm Yolları
 • İş Uyuşmazlığı ve Toplu İş Uyuşmazlığı Kavramı
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçı Yollarla Çözümü
 • Türkiye’de Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçı Yollarla Çözümü
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Disiplin
 • Örgütlerde Disiplin Kavramı ve Önemi
 • Örgütlerde T emel Disiplin Y aklaşımları
 • Örgütsel Disiplin Süreci
 • Disiplin ve Sendikalar
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Hipotez Testinden Örnekler
 • Sınav Sonucuna İlişkin Bir Hipotez Testi
 • Normal Eğri Yardımıyla Testlerin Karşılaştırılması
 • Tablosu
 • Ani Kuruluş
 • Tedrici Kuruluş
 • Tablosu ve Normal Eğri Tablosu
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Bilgisayar Ağları
 • Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Bilgisayar Ağlarına Neden İhtiyaç Duyulur?
 • Bilgisayar Ağı Öğeleri ç. Ağ Türleri
 • Bilgisayar Ağlarında Hız Ğ. TEMEL İNGİLİZCE
 • Welcome To Britain
 • Asking Where Someone Comes From
 • What You Do, Where You Work?
 • Where You Live?
 • What Language You Speak?
 • Who’s That?
 • Describing Other People
 • Inquiring After Someone
 • GENEL İŞLETME
 • İşletme Bilgi Sistemi
 • Bilgi Çağının Öncelikleri
 • Bilgi Çalışanı
 • Bilgi Teknolojisi
 • Donanım ve Yazılım Teknolojisi
 • Yer ve Zaman Bağımsızlığı
 • İşletme Vizyonu ve Bilgi Teknolojisi
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kavramının Tanımı
 • Kurumsal Kaynak Planlaması Bileşenleri (Modülleri)
 • Web Tabanlı ERP ve E-İşletme Yazılımları
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Para ve Bankacılık
 • Paranın Tanımı ve Fonksiyonları
 • Paranın Evrimi
 • Paranın Çeşitleri
 • Para Benzerleri
 • Resmi Para Stoku Tanımları
 • Bankacılık Sistemi ve Bankaların Para Yaratma Süreci
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Para ve Ekonomi: Dolaylı Kanal
 • Para Talebi
 • Para Talebi Fonksiyonu
 • Para Arzı
 • Para Piyasası Dengesi
 • Para ve Denge Gelir Düzeyi
 • Para ve Ekonomi: Direkt Kanal
 • Değişim Denklemi
 • Miktar Teorisi
 • Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankasının Fonksiyonları ç. Para Politikasının Yürütülmesi ve Para Politikası Araçları
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Limited Şirketlerde Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Değişikliğinin
 • Muhasebeleştirilmesi
 • Kuruluş İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Limited Şirketlerde Sermaye Değişiklikleri
 • Limited Şirkette Kâr Dağıtımı
 • Kâr Dağıtımı Muhasebeleştirmesi
 • Zararın Mahsubu
 • TİCARET HUKUKU
 • Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul)
 • Genel Kurulun Üst Organ Niteliği
 • Genel Kurulun Toplanması ve Toplantı Türleri
 • Genel Kurul Toplantısına Katılma
 • Genel Kurul Toplantısına Katılma Hakkına Sahip Olanlar
 • Genel Kurulda Toplantı Yeter Sayıları
 • Oy Hakkından Yoksunluk
 • Genel Kurulda Görüşme Usulü
 • Genel Kurulda Karar
 • Genel Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası
 • Anonim Ortaklığın Organları (Yönetim ve Denetleme Kurulu)
 • Yönetim Kurulu
 • Yönetim Kurulunun Organ Niteliği
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçim Şekilleri
 • Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 • Yönetim Hakkının Kullanılması
 • Yönetim Haklarının Bölünmesi ve Terhisi (Bırakılması)
 • Temsil Yetkisi
 • Denetçiler
 • Denetçi Sıfatının Kazanılması
 • Denetçi Seçilme Ehliyeti
 • Görev Süresi
 • Tescil ve İlan
 • Denetçilerle Ortaklık Arasındaki Sözleşmenin Hukuksal Niteliği
 • Denetçilerin Görev ve Yetkileri
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Grev ve Lokavtla Çözümü
 • Grevin Tanımı ve Unsurları
 • Lokavtın Tanımı ve Unsurları
 • Kanun Dışı Grev ve Lokavt
 • Grev ve Lokavt Kararının Alınması
 • Grev ve Lokavtın Uygulanması
 • Kanuni Grev ve Lokavt Uygulamasının Hüküm ve Sonuçları
 • Grev ve Lokavtın Sona Ermesi
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi
 • İşletmelerde Sağlıkla İlgili Sorunlar, Nedenleri ve Korunma Yolları
 • Sağlık ve Güvenlik Programlarının Yönetimi
 • Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Örnek Ortalamasıyla İlgili Testler
 • Örnek Ortalamaları Arasındaki Farkın Testi
 • Doğrusal Fonksiyonlar
 • Doğrusal Fonksiyonlar ve Grafikler
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • İnternetin Altyapısı
 • İnternet Üzerindeki Bilgisayarlar Arasındaki İletişim
 • Temel Kavramlar
 • İnternete Nasıl Bağlanılır?
 • İnternet Sunucuları
 • TEMEL İNGİLİZCE
 • What Do You Lıke To Do?
 • Asking/Saying What You Want To Do
 • What You Can/Can’t Do?
 • What You Have To Do?
 • How Can I Get There?
 • Asking/Saying How Far Places Are in Terms Of Distance
 • How To Get To Places?
 • Asking/Giving Long Distance Directions
 • GENEL İŞLETME
 • Muhasebe
 • Sağlanacak Bilgi Türü Y önünden Muhasebenin Sınıflandırılması
 • Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebe
 • İşletme Varlıkları ve Kaynakları
 • Muhasebe Eşitliği ve Finansal Kayıtlar
 • Finansal Tablolar
 • Bilginin Doğruluk ve Güvenilirliği
 • Finansal Analiz
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Toplam Talep – Toplam Arz Eğrisi ve Enflasyon
 • Toplam Talep ve Toplam Talep Eğrisi
 • Toplam Arz ve Toplam Arz Eğrisi
 • Denge Fiyat Düzeyi
 • ç. AS-AD Analizi ve Para-Maliye Politikaları
 • Enflasyon ve Nedenleri
 • Talep Enflasyonu
 • Maliyet Enflasyonu
 • Para Arzı ve Enflasyon
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Limited Şirket Tasfiyesi
 • Tasfiye İşlemleri
 • Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Şirketlerde Birleşme ve Tür Değiştirme
 • Birleşmenin Koşulları
 • Birleşme Süreci
 • Birleşmeye İlişkin Muhasebe Kaydı
 • Şahıs Şirketlerinde Tür Değiştirme
 • Sermaye Şirketlerinde Tür Değiştirme
 • TİCARET HUKUKU
 • Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği, Pay Sahibinin Hak ve Borçları
 • Anonim Ortaklıklarda Pay ve Pay Sahipliği
 • Payın Sahibine Yüklediği Borçlar
 • Payın Sahibine Sağladığı Haklar
 • Pay Sahibi Sıfatının Sona Ermesi
 • Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler (Pay Senetleri, Tahviller) ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi
 • Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler (Pay Senetleri,
 • Tahviller)
 • Anonim Ortaklığın Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Sigortaların İşleyişi
 • Sosyal Güvenliğin Tarihçesi ve Bugünkü Yapısı
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun Organları ve İşleyişi
 • Sosyal Sigortaların Kişiler Bakımından Kapsamı
 • Sosyal Sigortalarda Finansman Kaynağı Olarak Primler
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Çalışma İlişkileri
 • İşçi Sendikası Kavramı
 • İşçi Sendikalarının Ortaya Çıkışı
 • İşçilerin Sendikaya Katılma Nedenleri
 • Sendikaların Türleri
 • Sendika Hakkı ve Sendika Özgürlüğü
 • Toplu Pazarlık Kavramı ve Pazarlık Süreci
 • Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
 • GENEL İSTATİSTİK
 • Korelasyon ve Regresyon
 • Korelasyonun Tanımı
 • Regresyonun Tanımı
 • Korelasyon ve Regresyon Arasındaki Farklar
 • Korelasyon Katsayısı
 • Regresyon Katsayıları ile Korelasyon Katsayıları Arasındaki Farklar
 • Korelasyon Katsayıları ve Anlamları
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • İnternetin Kullanımı
 • Temel Kavramlar
 • Arama Motorları İnternet’te Bilgiye Erişim
 • TEMEL İNGİLİZCE
 • Where Is It?
 • Asking/Saying Where Places Are
 • Where Rooms Are In a House?
 • Where Things Are In a Kitchen?
 • What’s The Date?
 • Asking For/Giving The Date
 • Holiday Information
 • What Happened And When?
 • Who Is It?
 • Giving A Description Of A Place
 • Exchanging Weather Information
 • Posesssive Adjectives
 • GENEL İŞLETME
 • Finansal Yönetim
 • Finansal Yönetim ve Finans Yöneticisinin Rolü
 • Finansal Yönetimin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi
 • Finansal Yönetim ve İşletme Amaçları ç. Finansal Analiz
 • Finansal Planlama ve Kontrol
 • Yatırım Kararları
 • Çalışma Sermayesi (Dönen Varlıklar) Yönetimi
 • UYGULAMALI İKTİSAT
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Dış Ticaret ve Uzmanlaşma
 • Dış Ticaretin Yarar ve Sakıncaları
 • Dış Ticaretin Kısıtlanması
 • Tarifeler
 • Kotalar
 • Tarife Dışı Engeller
 • İhracat Ambargosu
 • Dış Ticaretin Kısıtlanması Gerekir mi? ç. İthalat Harcamalarının Ödenmesi
 • Döviz Piyasası
 • Döviz Kuru
 • Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Nedenleri
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Adi Şirketler
 • Adi Şirketin Tanımı
 • Adi Şirketlerde Muhasebe İşlemleri Ç. TİCARET HUKUKU
 • Limited Ortaklık
 • Limited Ortaklığın Tanımı
 • Limited Ortaklığın Kuruluşu
 • Limited Ortaklığın Organları
 • ç. Limited Ortaklıklarda Ortakların Hak ve Borçları
 • Ortaklar Arasındaki Değişiklikler
 • Limited Ortaklığın İnfisahı ve Tasfiyesi
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Türkiye’de Sendikaların Örgütlenmesi ve Faaliyetleri
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • Türkiye’de Sendikacılık
 • Türkiye’de Sendikacılığın Gelişimi
 • Sosyal Sigorta Sigortalar
 • Kısa Vadeli Sigortalar
 • Uzun Vadeli Sigortalar
 • İşsizlik Sigortası
 • Türkiye’de İşyeri Sendika Temsilciliği ç. Türkiye’de Toplu Pazarlık Sistemi
 • Türkiye’de Toplu Pazarlık Süreci
 • Türkiye’de Toplu Pazarlığın Özellikleri
 • Türkiye’de Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
 • GENEL İSTATİSTİK
 • En Küçük Kareler Yöntemi
 • En Küçük Kareler Y öntemi ve Bulunuşu
 • Normal Denklemler
 • İndeksler
 • İndeks Kavramı
 • Mekân İndeksleri
 • Zaman İndeksleri
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • İnterneti Kullanarak İletişim Kurmak
 • İnternet Üzerinden Haberleşme
 • Elektronik Posta Alma ve Gönderme Ğ. TEMEL İNGİLİZCE
 • I Enjoy It
 • Expressing Enjoyment
 • Likes And Preferences For Activities
 • Giving And Asking İnformation About Other People’s Ability And Skill
 • How Much And How Many
 • Asking For Specified And Exact Quantities Of Things And Substances
 • What Y ou Have Done?
 • Using Present Perfect To Express Present Related Events
 • GENEL İŞLETME
 • Finansal Sistem ve Kurumlar
 • Finansal Piyasalar ve Finansal Sistem
 • Faiz, Risk ve Finansal Piyasalar
 • Finansal Piyasa Türleri ç. Finansal Kurumlar
 • Finansal Araçların Özellikleri
 • Para Piyasası Finansal Araçları
 • Sermaye Piyasası Araçları
 • Türkiye’de Finansal Piyasalar
 • Çokuluslu İşletmeler
 • Çokuluslu İşletme Kavramı
 • Çokuluslu İşletmelerin Yabancı Ülkelere Giriş Yolları
 • Çokuluslu İşletmelerin Yönetimi ve Organizasyon Yapıları
 • Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
 • Ekonomik Büyüme ve Büyümeyi Belirleyen Faktörler
 • Büyüme ve Reel GSMH
 • Kişi Başına Reel GSMH
 • Ekonomik Büyümenin Tanımlanmasındaki Sorunlar
 • Büyümeyi Belirleyen Faktörler
 • Verimlilik
 • Ekonomik Kalkınma
 • Kalkınma Stratejileri
 • İçe Dönük Stratejiler
 • Dışa Dönük Stratejiler
 • Kalkınma Stratejilerinin Karşılaştırılması
 • UYGULAMALI MUHASEBE
 • Kooperatif ve Muhasebe İşlemleri
 • Kooperatiflerin Kuruluşu
 • Kooperatiflerde Muhasebe Düzeni
 • Gelirler ve Gider Farkları Dağıtım ve Muhasebeleştirilmesi
 • TİCARET HUKUKU
 • Kıymetli Evrakın Genel Esasları, Kambiyo Senetleri Ve Poliçe
 • Kıymetli Evrakın T anımı ve Özellikleri
 • Kıymetli Evrakın Çeşitli Açılardan Ayrımı
 • Kıymetli Evrakın Devir Şekilleri Bakımından Özellikleri
 • Kıymetli Evrakta Def iler
 • Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali
 • Kambiyo Senetleri
 • Poliçe
 • Poliçede Şekil Şartları
 • Beyaz Poliçe
 • İmzaların İstiklâli İlkesi
 • Poliçede Kabulün Niteliği ve Şekli
 • Poliçede Kabul İçin İbraz Süresi ve Yeri
 • Poliçenin Cirosu, Cironun Niteliği, Şekli ve Türleri
 • Ciroda Kişiler
 • Temlik Cirosunun Çeşitleri ve İşlevleri
 • Tahsil Cirosu
 • Rehin Cirosu
 • Poliçede Ödeme
 • Poliçede Kabul Etmeme veya Ödememe Halinde Başvurma Hakları
 • Bono ve Çek
 • Bono (Emre Yazılı Senet)
 • Bonoda Şekil Şartları
 • Çek
 • Çek Çekme Koşulları
 • Şekil Şartları
 • Çekin Devri
 • Çekte Ödeme
 • Ödemeden Kaçınma Halinde Hamilin Başvurma Hakları
 • Çekte Zaman Aşımı
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Genel Sağlık Sigortası
 • Genel Sağlık Sigortasının Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi
 • Genel Sağlık Sigortasının Kişiler Bakımından Uygulama Alanı
 • Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Tescili ve Sona Ermesi ç. Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetlerin Kapsamı
 • Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetlerden Yararlanma Şartları ve
 • Katılım Payı
 • Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Sağlanma Yöntemi, Sağlık Giderlerinin Ödenmesi ve Fiyatlandırılması
 • Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı ve Çeşitli Hükümler
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
 • Veri, Bilgi, Bilgi Sistemi, İşletme Bilgi Sistemi
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Kavramı
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Gereksinim Duyduğu Bilgi Türleri ç. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Yararları ve Sınırlılıkları
 • Etkin Bir İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Özellikleri
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Oluşturulması
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin İnsan Kaynakları Fonksiyonlarında Kullanımı
 • Elektronik İnsan Kaynakları Kavramı
 • GENEL İSTATİSTİK
 • İstatistiksel Veri Analizi Programlarını Tanıma
 • İstatistiksel Veri Analizi Programlarının Kullanım Alanları
 • SPSS Programı
 • SPSS Programına Veri Girişi
 • Veri Tabanı İçerisinden İstenilen Tablolara Ulaşma
 • Birden Fazla Tablo ile Aynı Anda Çalışma
 • Sonuçların Grafik ve Çizim Olarak Alınması
 • Sonuçlar Arasında Dönemsel Bazda Karşılaştırma Y apılması
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
 • Bilgisayarla Problem Çözme Y olları
 • Problem Kavramı
 • Algoritmalar ve Akış Şemaları
 • Sistem Analizi ve Tasarımı
 • Bilgi Sistemleri Analizi ve Tasarımı Ğ. TEMEL İNGİLİZCE
 • International Business Terms
 • Business Management Terms
 • Economical Terms
 • Marketing Terms
 • Human resource Management Terms
 • Sample Business Letters and Forms

İşletme Personeli Yetiştirme Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 450 saattir.

İşletme Personeli Yetiştirme Sertifikası Katılma Koşulları:

 • Bu program “temel muhasebe kavramları” ve “tek düzen muhasebe sistemi” hakkında bilgi sahibi, en az orta öğretim kurumu mezunları için hazırlanmıştır.

İşletme Personeli Yetiştirme Sertifikası:

Eğitimin sonucunda uzaktan eğitim sınav sistemimiz tarafından yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

İşletme Personeli Yetiştirme Eğitimi Kursu sertifikasının geçerliliği:

İşletme Personeli Yetiştirme Eğitimi Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Üniversite’nin resmi sınavı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.