Search
Close this search box.

Hukuka Giriş Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

25.05.2024 

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Hukuka Giriş Kurs Eğitimi
Hukuka Giriş Kurs Eğitimi

Hukukun temel kavramlarını tanımaları,Hukuk kurallarını ve yaptırımlarını kavramaları Hukuk kurallarını diğer sosyal kurallardan ayırt etmeleri, Hukukun sistemini, kamu hukuku ve özel hukukun ilkelerini kavramaları, Hukuk kaynaklarının ilkeleri, özellikleri ve çeşitlerini kavramaları, Borç ve yargı kavramlarını, özelliklerini, ilkelerini ve çeşitlerini kavramaları, Hukuk kurallarını günlük yaşantılarıyla ilişkilendirerek yorumlamaları, Dersin bitiminde hukuku ilerideki meslek yaşamlarında kullanmaları amaçlanmaktadır.

Hukuka Giriş Kurs Programı İçeriği

Hukuk Kavramı

 • Hukukun Tanımı
 • Hukukun Gerekliliği
 • Sosyal Hayat
 • Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar
  • Din Kuralları
  • Ahlak Kuralları
  • Görgü Kuralları
  • Hukuk Kuralları
  • Hukukun Diğer Sosyal Kurallarla İlişkisi

Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı) Ve Hukukun Sistemi

 • Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı)
 • Yaptırım Kavramı
 • Yaptırım Türleri
 • Ceza
 • Cebr-İ İcra
 • Tazminat
 • Hükümsüzlük
 • İptal

Hukukun Sistemi

 • Kavram
 • Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı

Kamu Hukukunun Dalları

Anayasa Hukuku

 • Türk Anayasasının Temel İlkeleri
 • Türk Anayasasına Göre Devlet Organları

İdare Hukuku

 • Kavram
 • İdari Örgüt
 • İdari Personel
 • İdari İşlemler
 • İdarenin Denetimi

Ceza Hukuku

 • Kavram
 • Suç Ve Suçun Unsurları
 • Ceza Ve Ceza Ehliyeti

Yargılama Hukuku

 • Medeni Yargılama Hukuku
 • Ceza Yargılama Hukuku
 • İcra – İflas Hukuku

Devletler Umumi Hukuku F-Vergi Hukuku G-İş Hukuku

 • Kavram
 • Hizmet Akdi
 • Sendikalar
 • Toplu İş Sözleşmesi
 • Grev Ve Lokavt

Özel Hukukun Dalları-Medeni Hukuk

 • Kavram
 • Kişiler Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

 • Kavram
 • Ticari İşletme Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Deniz Ticareti Hukuku
 • Sigorta Hukuku

Devletler Özel Hukuku

 • Kavram
 • Uyrukluk
 • Yabancılar Hukuku
 • Kanunlar İhtilafı

Hukukun Kaynakları

 • Kaynak Kavramı
 • Hukukun Şekli Kaynakları
 • Yazılı Kaynaklar
 • Kanun
 • Kanun Hükmünde Kararname
 • Tüzük
 • Yönetmelik
 • Yazısız Kaynak: Örf Ve Adetler
 • Yardımcı Kaynak

Hukukun Tanımı Ve Türleri

 • Kamu Hakları – Özel Haklar Ayırımı
 • Kamu Hakları İle Özel Haklar Arasındaki Farklılıklar
 • Kamu Haklarının Türleri
 • Özel Hakların Türleri

Hakkın Kazanılması

 • Aslen Kazanma
 • Devren Kazanma
 • Hakkın Kazanılmasında İyi Niyetin Rolü
 • Hakkın Kaybedilmesi

Hakkın Kullanılması

 • Hakkın Kullanılmasının Sınırları
 • Hakkın Kullanılmasında Dürüst Davranma
 • Hakkın Kötüye Kullanılması

Hakkın Korunması

 • Hakkın Korunması Yolları
 • Hakkın Korunmasında İspat Yükü

Kişi Ve Kişilik Kavramları

 • Kişi Kavramı
 • Kişilik Kavramı
 • Kişi Türleri

Gerçek Kişiliğin Başlangıcı

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi

 • Ölüm
 • Gaiplik

Fiil Ehliyeti

 • Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu

Kişiliğin Korunması Ve Tüzel Kişilik

 • Tüzel Kişilik Kavramı
 • Tüzel Kişilik
 • Tüzel Kişiliğin Türleri

Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları

 • Borç Kavramı
 • Sorumluluk Kavramı
 • Haksız Fiilden Doğan Borçlar
 • Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

Sözleşmelerde Şekil Ve Uygunsuzluk

 • İrade İle İrade Açıklaması Arasındaki Uygunsuzluk

Temsil

 • Temsil Kavramı
 • Temsil Türleri
 • Dolaylı Temsil
 • Doğrudan Doğruya Temsil
 • Yetkili Temsil
 • Yetkisiz Temsil

Borcun İfası, İfa Edilmemesi Ve Temerrüdü

 • Borcun İfası
 • Borcun İfa Edilmemesi
 • Borcun Temerrüdü

Borçların Sona Ermesi

 • 1.Borcun Sona Ermesi
 • 2. Fer’i (Yan) Borcun Sona Ermesi

Takas

 • Türleri
 • Mahsup

Zamanaşımı

Anayasa Yargısı

 • Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu
 • Anayasa Mahkemesinin Görevleri
 • Anayasa Uygunluğunun Denetimi
 • İtiraz Yolu
 • Anayasa Mahkemesi Kararları

İdari Yargı

 • İdare Mahkemeleri
 • Vergi Mahkemeleri
 • Danıştay

Askeri Yargı

 • Askeri Yargı Kavramı
 • Askeri Ceza Yargısı
 • Askeri Yargıtay
 • Askeri İdari Yargı
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

Adli Yargı

 • Adli Yargı Kavramı
 • Ceza Yargısı Ve Ceza Yargısındaki Mahkemeler
 • Medeni Yargı Ve Medeni Yargıdaki Mahkemeler
 • Bölge Adli Mahkemeleri
 • Yargıtay

Hukuka Giriş Kurs Eğitimi Program Süresi

Programın süresi 72 saattir.

Hukuka Giriş Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.