Search
Close this search box.

Aile Eğitimi Sertifikası Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

08.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

AİLE EĞİTİM PROGRAMI (0-18 YAŞ)

Aile Eğitimi Kursu: Aile eğitimi belgesi almak için bireylerin katılması gereken eğitim programıdır. 2017 yılında Aile ve sosyal politikalar bakanlığı’na bağlı sevgi evleri ve sığınma evlerinde bakıcı ve bakıcı yardımcısı olarak görev alan personelin bu sertifikaya sahip olma şartı zorunlu hale getirilmiştir.

Eğitim Programı Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. “0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı” kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke genelinde bireylerin anne babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde;

 1. Aile içi ilişki ve iletişim kalitesini geliştirerek toplumun temel yapı taşı olan aile bağlarının, millî, manevî, ahlaki ve kültürel değerlerle güçlendirilmesinin sağlanması,
 2. Tüm yaş aralıklarındaki gelişim özelliklerini ve gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal) desteklemek için yapılması gereken etkinliklerin tanıtılması,
 3. Aile içi ilişkileri nitelik yönünden geliştirerek çocukların kişisel, sosyal, duygusal ve akademik yönden desteklenmesinin sağlanması,
 4. Etkili iletişim becerilerini kazandırarak anne ve babaların kendi bireysel yaşam kalitelerinin geliştirilmesi,
 5. Anne babaların, kendileri ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, aile içindeki roller ve karar alma süreçlerinde, toplumsal cinsiyet ayırımı yapmayan, eşitlikçi ve katılımcı bir yaklaşım içinde olmalarını sağlayarak “aile içi demokrasi” bilincinin geliştirilmesi,
 6. Anne babaların risk etkenlerinin kendileri ve çocukları üzerindeki duygusal ve davranışsal etkilerini fark etmelerini sağlayarak riskli durumlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi,
 7. Anne babalara, aile içinde yaşanacak olası çatışmalı ilişkileri yönetebilme becerilerinin kazandırılması,
 8. Kadının güçlendirilmesi, güvenli anneliğin sağlanması ve aile eğitiminde babanın desteğinin arttırılması,
 9. Anne babalara, aile içinde yaşanacak olası çatışmalı ilişkileri yönetebilme becerilerinin kazandırılması,
 10. Kadının güçlendirilmesi, güvenli anneliğin sağlanması ve aile eğitiminde babanın desteğinin arttırılması hedeflenmektedir.

 

AİLE EĞİTİM PROGRAMININ DAYANAKLARI

Aile Eğitimlerinin Yasal Dayanakları

Anayasamız başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlarda; Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Çocuk Koruma Kanunu, Kalkınma Planı, Millî Eğitim Temel Kanunu ve MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde çocuğun ve ailenin korunması ile desteklenmesi esas alınmış; aileye ve çocuğa sunulacak hizmetler için yönetimlerce bu görevlerin yerine getirilmesi vurgulanmıştır.

0-18 yaş arası olarak tanımlanan çocukluk dönemi, tüm yaşamı belirleyen temel oluşumların gerçekleştiği bir dönemdir. Anayasa ve tüm yasalar incelendiğinde çocuğun öneminin ve ihtiyaçlarının fark edildiği bu dönemde ailelerin eğitiminin ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

 

Aile Eğitimlerinin Sosyal ve Kültürel Dayanakları

Günümüzde yaşamın getirdiği zorluklar ve riskler yüzünden çocukları ve ergenleri yaşama hazırlamak, onlara gerekli becerileri kazandırmak ve ayakları üzerinde durmalarını sağlamak eskisinden daha fazla bir çaba gerektirmektedir. Bu bağlamda ailenin gerekli becerileri kazanmasının desteklenmesi önemlidir.

Toplumun temelini en doğal kurum olan aile oluşturur. Aile kurumu insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Ailenin temelini ne kadar sağlam tutarsak toplumun temeli de o kadar sağlam olur. Her çocuğun ailesinden alacağı temel bilgiler, onun gelecekteki başarısını belirler. Bu sebeple nitelikli aile bireylerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının yaşama dönüştürülebilmesi için aile odaklı eğitim çalışmaları sürdürülmelidir.

 

Aile Eğitimlerinin Ekonomik Dayanakları

Toplumsal değişme ve içinde bulunduğumuz küreselleşme ortamından olumsuz olarak etkilenen kurumların en başında aile kurumu gelmektedir. Aile yapısındaki bozulma ve ailede yaşanan olumsuzluklar topluma doğrudan yansımakta; şiddet, ihmal ve istismar sosyal çatışmaları beslemektedir. Bu da toplumsal ve ekonomik sorunları tetiklemektedir. Bilimsel ve sistematik bir organizasyonla yönlendirilmesi gereken aile eğitimleri, bütün eğitim sisteminin can alıcı noktasıdır. Aile sadece bir toplumsal kurum değil, aynı zamanda önemli bir eğitim kurumudur. Çocuk İlk eğitimini ailesinden alır. Çocukların yaşamlarının en hızlı geliştikleri dönem olan çocukluk yıllarında yapılacak İyileştirici müdahaleler hem bireysel hem toplumsal hem de ekonomik gelişme açısından hayati derecede önemlidir. Öncelikle toplumun soyso-ekonomik açıdan olumsuz koşullardaki ailelerini hedefleyen 0-18 yaş aile eğitimleri ile bu dönemlerde anne baba eğitimine dikkat çekmek ve bunu gerçekleştirmek geleceğe yatırım için önemli bir fırsattır. Aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ile çocuğunu destekleyen bilinçli aileler artmakta; daha iyi aile ilişkileri, daha etkili okul-aile iş birliği, daha iyi eğitilmiş ve gelişmiş bireyler yetişmekte; sosyoekonomik şartlara bağlı eşitsizlikler azalmakta, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan toplumsal gelişme hız kazanmaktadır. Bütün bu sonuçlar, araştırma bulguları ile de desteklenmektedir

 

0-18 YAŞ AİLE EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFİ

 • Yaşı, sosyal ve kültürel ortamı, ekonomik durumu ne olursa olsun, tüm bireyler öğrenmeye ve gelişmeye açıktır.
 • Her anne – baba , çocuğu için ellerinden gelenin en iyisini yapar.
 • Çocuk hakları, kadın hakları, insan haklarına saygı esastır.
 • Cinsiyet ayrımcılığı gözetilmez.
 • Anne – babanın birlikte katılımı esas olup aile bütünlüğü içerisinde uygulamalar yapılır.
 • Bireysel, sosyal, kül türel ve toplumsal özellikler ile farklılıklar dikkate alınır.
 • Programın nihai hedeflerinden biri çocuğun/ergenin potansiyelini tam olar ak kullanmasına ortam sağlamak, diğeri de anne – babanın kendi bireysel varoluşları ile ilgili yaşam kalitelerini yükseltmektir.

 

0-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

En az okuma yazma bilmek ve ya ilkokul mezunu olmak programa katılmak için yeterlidir.

 

0-18 AİLE EĞİTİM KURSLARI SÜRESİ

Kurs Adı Kurs Süresi
0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı 210
3-6 Yaş Aile Eğitim Programı 210
7-11 Yaş Aile Eğitim Programı 70
12-18 Yaş Aile Eğitim Programı 70

 

0-18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ SERTİFİKASI GRUPLARI

Kurs hakkında detaylı bilgi almak ve aktif olan kurs gruplarını öğrenmek için lütfen eğitim koordinatörlerimiz ile iletişime geçiniz.

 

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.