Search
Close this search box.

Uluslararası İktisat Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

27.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
blank
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Uluslararası İktisat Kurs Programı
Uluslararası İktisat Kurs Programı

Ülkelerin dış dünya ile yaptıkları ticaretin nedenlerini, yararlarını ve yapısını inceleyen Uluslararası İktisat Teorisini kavrayıp, yorumlamaları, Devletin uluslararası ekonomik ilişkiler üzerindeki müdahalelerini ele alan Uluslararası İktisat Politikasını tanımaları, Uluslararası para, sermaye ve ödeme akımlarını konu alan Uluslararası Finans faaliyetlerini kavramaları, Sanayileşme stratejileri ve uluslararası kalkınma sorunlarını tanımaları amaçlanmaktadır.

Uluslararası İktisat Kurs Programı İçeriği:

Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi

 • Uluslararası Ticaret Teorisinin Kapsamı, Doğuşu
 • Mutlak Üstünlük Teorisi ve Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
 • Fırsat Maliyeti Analizleri
 • Üretim Hacimleri ve Maliyet İlişkileri
 • Teorilerin Kullanım Alanlarının Sınırları

Uluslararası Ticaret Teorisi Arz Ve Talep Faktörleri İle Analiz

 • Uluslararası Fiyat Oranının Oluşumu ve Karşılıklı Talep Kanunu
 • Teklif Eğrileri, Teklif Eğrisi Modellerinin Yararları
 • Teklif Eğrisindeki Kaymalar
 • Önemsiz Olmanın Önemi

Uluslararası Ticaret Teorisi Arz Ve Talep Faktörleri İle Analiz

 • Toplumsal Kayıtsızlık Eğrileri ile Analiz
 • Kapalı Ekonomide Denge
 • Açık Ekonomide Denge
 • Dış Ticaretin Statik Kazançları ve Dinamik Kazançlar

Faktör Donatımı (Heckscher – Ohlin) Teorisi

 • Faktör Donatımının Temel Kavramları: Faktör Donatımı, Faktör Yoğunluğu
 • Faktör Donatımının Teorik Analiz Yoluyla Kanıtlanması
 • Heckscher – Ohlin Modelinden Çıkarılan Teoremler
  • Uluslararası Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
  • Stolper – Samuelson Gelir Dağılımı Teoremi
 • Leontief Paradoksu ve Sonuçları

Faktör Donatımı (Heckscher – Ohlin) Teorisi

 • Nitelikli İşgücü Teoremi
 • Teknoloji Açığı Teoremi ve Ürün Dönemleri Teoremi
 • Tercihlerde Benzerlik Teoremi ve Ölçek Ekonomileri Teoremi
 • Monopolcü Rekabet Teoremi ve Endüstri – İçi Ticaretin Ölçülmesi
 • Yeni Teorilerin Değerlendirme Sonuçları

Dış Ticaret Politikası

 • Dış Ticaret Politikasının Kapsamı
 • Dış Ticaret Politikasının Önemli Amaçları
 • Dış Ticaret Politikasının Araçları
 • Dış Ticaret Politikasının Tarihsel Geçmişi

Korumacılık Yönündeki Görüşler

 • Ulusal Güvenlik
 • Genç Endüstri Tezi
 • Stratejik Ticaret Politikası
 • Dampinge Karşı Korunma

Belirli Koşullarda Geçerli Olabilecek Görüşler

 • Düşük Yabancı Ücret
 • Üretim Maliyetlerini Eşitleme
 • Ulusal Pazar Görüşü

Gümrük Tarifeleri

 • Tarifelerin Yaygınlığı
 • Tarifelerin Geleneksel Amaçları;
  • Gelir sağlama
  • Koruma
 • Gümrük Vergilerinin Konuluş Esasları
 • Gümrük Vergisinin Ekonomik Etkileri

Gümrük Tarifeleri

 • Kısmi Denge Yaklaşımı (Dar Anlamlı Etkiler)
 • Genel Denge Etkileri (Makro Ekonomik Etkiler)
 • Ticaret Hadleri ve Optimum Gümrük Tarifesi
 • Etken Dış Koruma

Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları

 • Miktar Kısıtlamaları
  • İthalat kotaları
  • İthalat yasakları
 • Döviz Kontrolü
 • Yeni Korumacılık
  • Gönüllü İhracat Kısıtlamaları
  • Sağlık, Güvenlik ve Çevre Standartları, İdari Düzenlemeler
  • Kamu İhaleleri

Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları

 • Sübvansiyonlar
  • İhracat sübvansiyonları
  • İç piyasaya dönük endüstrilere sübvansiyon
 • İthalat ve İhracat Vergileri
  • İthalatta fark giderici vergiler
  • İhracat vergileri
 • Monopoller ve Karteller
  • İhracat monopolleri ve damping
  • Karteller

Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi Küreselleşme Ve Ekonomik Birleşmeler

 • Küreselleşme
 • Dünya Ticaret Örgütü
 • GATT’ın (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Antlaşması) Politika ve Uygulamaları
 • Uruguay Görüşmeleri
 • Dünya Ticaretinde Büyüme ve Dünya Üretiminin Artış Hızı
 • İktisadi Birleşmeler Teorisi
 • Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri
 • Gümrük Birliklerinin Statik Etkileri
 • Gümrük Birliklerinin Dinamik Etkileri
 • İktisadi Birlik Kavramı
 • İkinci En İyi Teorisi
 • Kutuplaşma Teorisi
 • İktisadi Birleşmeler Teorisi ve Az Gelişmiş Ülkeler
 • Dünyadaki Ekonomik Birleşmeler

Avrupa Birliği

 • AB’nin (Avrupa Birliği) Kurulmasına Neden Olan Faktörler
 • AET’nin (Avrupa Ekonomik Topluluğu) Kurulması
 • AET’den Avrupa Ortak Pazarına Geçiş
 • AB’nin Ortak Politikaları
 • Maastricht Anlaşması
 • AB’nin Organları
 • AB’nin Mali Kuruluşları ve Fonlar
 • AB’nin Genişleme Süreçleri
 • Ankara Anlaşması’nda Tam Üyelik İçin Öngörülen Aşamalar
  • Hazırlık dönemi
  • Geçiş dönemi
  • Son dönem
 • Türkiye – AB Ortaklık Organları
  • Ortaklık Konseyi
  • Ortaklık Komitesi
  • Karma Parlamento Komisyonu
 • Geçiş Dönemindeki Gelişmeler
 • Türkiye – AB Gümrük Birliği

Döviz Piyasası Analizleri

 • Döviz Piyasasının İşlemcileri
 • Döviz Talebi ve Döviz Arzı
 • Döviz Piyasasındaki İşlem Türleri
 • Döviz Kuru

Dış Ödemeler Bilânçosu Analizleri

 • Ödemeler Bilânçosunun Temel Yapısı ve Hesap Grupları
 • Çift Kayıt Muhasebe Yöntemine Göre Uygulamalar
 • Dış Ödemeler Dengesinin Açık ve Fazlalıkları
 • Dış Açıklar Karşısında İzlenebilecek Politikalar

Ödemeler Bilânçosunun Denkleşmesi

 • Dış Dengeyi Sağlama Mekanizmaları
 • Değişken Kur Sisteminde Dış Denkleşme
 • Otomatik Gelir Denkleşme Mekanizması
 • GSYİH ( Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) ve GSMH (Gayrisafi Milli Hasıla)
 • Otomatik Gelir Değişimleriyle Dış Dengenin Sağlanması

Ödemeler Bilânçosunun Denkleşmesi

 • Dış Yansıma ve Dış Denkleştirme Politikaları
 • Harcama Değiştirici ve Harcama Kaydırıcı Politikalar
 • Toplam Harcama Yaklaşımı ve Dış Denge
 • Para Arzı ve Talebi Dengesi ile Dış Denkleşme

Uluslararası Para Sistemi

 • Uluslararası Para Sistemleri
 • Bretton Woods Sonrası Uygulamalar
 • Uluslararası Para Fonu (IMF)
 • IMF ve Dünya Bankası İşbirliği

Ekonomik Kalkınma Ve Dış Ticaret Politikaları

 • İthal İkamesi ve İhracata Dönük Sanayileşme
 • Türkiye’de Kalkınma ve Dış Ticaret Rejimi
 • Kuzey – Güney Diyalogu
 • Azgelişmiş Ülkelerin Dış Borç Yükleri ve İhracat Gelirlerinin İstikrarsızlığı
 • Dış Ticaret Hadleri

Uluslararası İktisat Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 72 saattir.

Uluslararası İktisat Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.