Search
Close this search box.

Türkiye Ekonomisi Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

25.05.2024 

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Türkiye Ekonomisi Kurs Eğitimi
Türkiye Ekonomisi Kurs Eğitimi

Ekonomide kullanılan temel kavramları tanımaları, Türkiye Ekonomisinin, Osmanlı döneminden günümüze kadar olan süreçteki gelişimini kavramaları, Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonominin temel işleyiş ilkelerini ayırt etmeleri, Sanayinin ve yatırımların yıllar itibariyle gelişimini kavramaları, Türkiye’de uygulanan iktisat politikalarının, Türkiye’deki kalkınmaya etkileri konusunda çözüm önerilerinde bulunmaları amaçlanmaktadır.

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı İçeriği:

Türkiye İktisat Politikaları Tarihi

 • Dünya İmparatorluğunun Sorunları
 • Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisi
 • Avrupa’nın Artan Etkisi
 • Sanayi Devriminin Etkisi Altında 19.yy. Merkez – Çevre Ayrışması
 • 19 ve 20. Yüzyılda Osmanlı İktisat Siyaseti

Cumhuriyetin İlk Yılları

 • 1930 – 1939 Korumacı – Devletçi Sanayileşme
 • 1940 – 1945 İkinci Dünya Harbi Yılları
 • 1946 – 1953 Liberal Politikalarla Eklemlenme

Cumhuriyet Yılları

 • 1954 – 1961 Dış Ticarette Kontrole Dönüş
 • 1961 – 1979 Planlı İthal İkameci Sanayileşme
 • 1980 – 1989 Liberal Politikalarla Dünya Sistemine Eklemlenme

Ulusal Gelirin Yapısı Ve Gelişimi

 • Gayrisafi Milli Hasıla
 • Gayrisafi Milli Hasıla’nın Gelişimi
 • Gayrisafi Milli Hasıla’nın Sektörel Dağılımı
 • Gayrisafi Milli Hasıla’nın Bölgesel Dağılımı

GSMH’nın Büyümesi

 • Bölüşüm
 • Hane Halkı Gelir Dağılımı
 • Gelirin Türlerine Göre Dağılımı
 • Gelirin İşteki Durumuna Göre Dağılımı
 • Genel Denge

Yatırımların Yapısı Ve Gelişimi

 • Yatırımların Yapısı
 • Yatırımların Gelişimi
 • Yatırımların Sektörel Dağılımı

Yatırımların Alt Sektörlere Dağılımı

 • Yatırım Teşviki
 • Yabancı Sermaye Yatırımları

İmalat Sanayiinin Yapısı Ve Gelişimi

 • İmalat Sanayine Genel Bakış
 • İmalat Sanayinde Katma Değer ve İstihdam
 • Katma Değerin Özel ve Kamu Sektörleri Arasındaki Dağılımı
 • Katma Değer, İstihdam ve Ölçek Analizi

Özel İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Yatırım, İhracat, Karlılık Ve Maliyet İlkesi

 • Yatırım ve İhracat
 • İmalat Sanayinde Büyüme Kalıpları
 • İmalat Sanayinde Bölüşüm Kalıpları

Türkiye Ekonomisinin Tarımsal Yapısı Ve Gelişimi

 • Türkiye Tarımı
 • Cumhuriyet Döneminde Türkiye Tarımının Sosyo – Ekonomik Dönüşümü
 • 1980 Sonrası Türkiye Tarım Sektörü
 • 1980 – 1989 Dönemi
 • 1990 – 1999 Dönemi

Tarımda Dışsal Çerçeve

 • Tarımsal KİT’lerin Özelleştirilmesi
 • Destekleme Kapsamında Değişim
 • 2000 ve Sonrası
 • Neoliberal Politikaların Türkiye Tarım Sektörü ve Kırsal Yapılar Üzerinde Doğurduğu Sonuçlar

Kamu Ekonomisinin Yapısı Ve Gelişimi

 • Kamu Kesiminin Bileşenleri
 • Kamu Kesiminin Büyüklüğü
 • Kamu Kesiminin Finansman Açığı

Kamu Kesiminin Borçlanması

 • Kamu Kesiminin İç Borçlanması
 • Kamu Kesiminin Dış Borçlanması
 • Borç Yönetimi

Konsolide Bütçede Disiplin Sorunu

 • Fon Uygulaması
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Vergi Politikası

Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye

 • Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler
 • Ticaret ve Sermaye Hareketleri
 • 1970’ler ve Bretton Woods Sisteminin Çöküşü
 • 1980’ler ve Sonrası

1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi; Dışa Açılma Sürecinde Türkiye

 • Dışa Açılma Sürecinin Evreleri
 • Dış Ticaret Yapısındaki Gelişmeler
 • Ödemeler Dengesi İçinde Sermaye Hareketlerinin Yoğunluğu

Finansal Serbestleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi

 • 32 Sayılı Karar
 • Finansal Derinleşme
 • Türkiye Ekonomisinde Finansal Derinlik

Finansal Serbestleştirme Sürecinden Beklentiler

 • 1990’lar Türkiye’si
 • Spekülatif Yönlü Büyüme

Finansal Serbestleştirmenin Sonuçları

 • 1994 Krizi
 • 5 Nisan Kararları ve Sonrası

2000 Enflasyonu Düşürme Programı

 • 2000 Enflasyonu Düşürme Programı Ana Unsurları
 • Para ve Döviz Politikaları
 • Yapısal Düzenlemeler

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı

 • 2001 Krizi
 • Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Ana Unsurları
 • Niyet Mektupları

Dış Borç Yükü

 • Dış Borç Yükünün Ulusal Ekonomiye Etkileri
 • Dış Borç Yükünün Kalkınma Stratejilerine Etkileri

Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi

 • Kalkınmada Durum Değerlendirmesi
 • Yatırım Sorunu

Tasarruf Sorunu

 • Tasarruf Sorunları
 • Yatırım Planlaması
 • Büyümenin Dinamiği

Türkiye Ekonomisi Kurs Program Süresi:

Programın süresi 72 saattir.

Türkiye Ekonomisi Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.