Search
Close this search box.

Türk Dili Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Türk Dili Kurs Eğitimi
Türk Dili Kurs Eğitimi

Türk dilinin tarihi gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yerini kavramaları, İnsanı bireysel ve toplumsal bir varlık olarak bütünleyen dilin, insanı insan yapan duygu ve düşünce gelişiminin de tamamlayıcısı ve aktarıcısı olduğunu kavramaları, Dil eğitiminin, bireyin, ileride yöneleceği meslek dalını anlayıp öğrenmesinde önemli bir faktör olduğunu kavramaları, Bireysel olarak insanın kendi duygu ve düşüncelerini kendi biçimi ve üslubuyla doğru, güzel ve etkili bir dille anlatarak bilgiyi yük olmaktan çıkararak boyutlandıracak, kültüre dönüştürecek, düşünceyi irdeleyen yaratıcı anlatıma ulaşacak bireylerin sahip olması gereken özelliklerin neler olduğunu ayırt etmeleri, Türk ve dünya edebiyatını tanıyarak Türkçe’nin doğru kullanımını ve anlatım zenginliğinden yararlanarak, yazılı ve sözlü iletişimde duygu, düşünce ve bilgileri daha başarılı bir biçimde ifade edebilmenin neler olduğunu tanımaları, Özel ve resmî yazışmalarda nelere dikkat etmesi gerektiğini kavramaları, Bilimsel çalışmaların hazırlanmasında uyulması gereken ölçüt ve ilkeleri ayırt etmeleri, En etkili iletişim biçimlerinden biri olan konuşmanın, iletişim ve etkileşimdeki önemini kavramaları amaçlanmaktadır.

Türk Dili Kurs Programı İçeriği:

İletişim, Dil Ve Kültür

 • İletişim
 • İnsan, iletişim ve dil
 • Dil – kültür ilişkisi
 • Dillerin sınıflandırılması ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri
  • Yapı bakımından diller (Yalınlayan diller, bağlantılı ve kaynaştıran diller, Bükümlü diller)
  • Kaynak (köken) bakımından diller (Hint-Avrupa (İndogermen) dilleri, Ural- Altay dilleri, Çin-Tibet dilleri, Kafkas dilleri, Bantu dilleri)

Kullanıldığı Biçime, Yaşa, Mesleğe, Coğrafi Sınırlara Göre Dil Türleri

 • Anadili
 • Ortak dil
 • Konuşma dili
 • Yazı dili
 • Grup dili
 • Argo dili

Türk Dilinin Gelişmesi Ve Tarihî Devreleri

 • Eski Türkçe
 • Orta Türkçe
 • Kuzey Türkçesi
 • Doğu Türkçesi
 • Batı Türkçesi
  • Eski Anadolu Türkçesi
  • Osmanlıca
  • Türkiye Türkçesi

Türkçe’nin Zenginliği Ve Söz Varlığının Gücü Bir Dilin Gücü Ve Söz Varlığı

 • Sözcük Sayısı
 • Anlatım gücünün yüksekliği
 • Değişik kavramları ayrı ayrı karşılayabilmesi
 • Tarihi gelişim sürecinde geniş bir söz varlığını ortaya koyması
 • Kendi kök ve ekleriyle her türlü kavramın anlatımı bakımından gücünü gösterebilmesi
 • Geçmişinden bugüne, geniş bir söz varlığına sahip olabilmesi

En Eski Dönemlerden Bugüne Türkçe’nin Zenginliği

 • Yapısındaki türetme ve birleştirme gücü
 • Anadolu ağızlarının kendine özgü türetme ve birleştirme gücü
 • İkilemelerin sağladığı güçlü anlatım imkanları
 • Olayları, durumları, insan davranışlarını ve karakterlerini çoğu kez çok daha ince ve güçlü bir biçimde, somut anlatımla dile getiren deyimler
 • Gerçekleri kısa ve güçlü bir anlatımla, çok özgün bir biçimde söze dönüştüren Atasözleri

Anlatım Birimleri

Sözcükler

 • Sözcüklerin Yapı Özellikleri
  • Basit yapılı sözcükler
  • Türemiş yapılı sözcükler
  • Bileşik yapılı sözcükler
  • Anlam bakımından sözcükler (Temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam, deyim anlam, eşanlam, yakın anlam, karşıt anlam, nicel-nitel anlam, çok anlamlılık, somut-soyut anlam ve genel-özel anlamlı sözcükler)
 • Sözcüklerin Tür Özellikleri
  • Bağımlı, bağımsız sözcükler
  • Ad soylu sözcükler, eylemler
  • Sözcüğün cümledeki konumu
  • Niteleyici sözcükler
  • Sözcüklerin cümlede öğe oluşları
  • Sözcüklerde erillik, dişilik
  • Sözcüklerin öbekleşmesi

Cümleler

 • Cümlelerin Genel Özellikleri
 • Cümlede Anlam Özellikleri
 • Cümlenin Yapı Özellikleri

Yazım Kuralları

 • Büyük Harflerin Kullanılışı
 • Kesme İşaretinin (‘) Kullanılışı
 • Düzeltme İşaretinin (^) Kullanılışı
 • Sayıların Yazıyla Gösterilmesi
 • Bileşik Sözcüklerin Yazımı
 • Yabancı Sözcüklerin Yazımı
 • “-de” Eki ile “de” Bağlacının “-ki” Eki ve “ki” Bağlacının Yazımı
 • Ekeylemlerin Yazımı

Noktalama İşaretleri

 • Nokta (.)
 • Virgül (,)
 • Noktalı Virgül (;)
 • İki Nokta, Üç Nokta (:),(…)
 • Soru ve Ünlem İşareti (?),(!)
 • Kısa ve Uzun Çizgi (-),(―)
 • Tırnak İşareti (“ “)

Anlatım Bozuklukları Sözcük Yanlışları – I

 • Yapıları Yanlış Olan Sözcüklerin Kullanılması
 • Birbirleriyle Karıştırılan Sözcüklerin Kullanılması
 • Yanlış Anlamda Kullanılan Sözcüklerin Kullanılması

Sözcük Yanlışları – II

 • Gereksiz Sözcüklerin Kullanılması
 • Tekrar Sözcüklerinin Kullanılması
 • Gereksiz Yardımcı Eylemlerin Kullanılması
 • Çelişen Sözlerin Kullanılması

Cümle Yanlışları – I

 • Düşünce ve Mantık Hataları
 • Çeviriyi Andıran Sözlerin Kullanılması
 • Cümle Öğeleriyle İlgili Yanlışların Yapılması
 • Tamlama Yanlışları

Cümle Yanlışları – II

 • Özne Yanlışları
 • Tümleç Yanlışları
 • Yüklem Yanlışları
 • Kelimelerin Yanlış Yerde Kullanılması

Anlayarak Okuma, Okuma Ve Anlama

 • Okumanın Niteliği
 • Okuma Yöntemleri
 • Okuma Türleri [Sesli Okuma, Sessiz Okuma, Yüksek Sesle Şiir Okuma (İnşat)]
 • Metin Türleri (Öğretici Metinler, Edebî Metinler)

Anlamanın Niteliği

 • Anlayarak Okuma Nasıl Olmalı?
 • Anlayarak Okuma Davranışları
 • Kavrama Nasıl Olur?
 • Değerlendirme
 • Anlama Etkinlikleri

Yazılı Anlatım

 • Kişisel Zorunluluk (İnsan olarak duygularımızın, düşüncelerimizin, tasarılarımızın, sezgilerimizin, görüşlerimizin dışa vurulması)
 • Toplumsal Zorunluluk (Yazma, kişisel olduğu kadar toplumsal bir zorunluluktur da. Bu zorunluluk, içinde yaşadığımız toplumun bir üyesi oluşumuzdan doğar.)
 • Uğraşsal Zorunluluk (Dar anlamıyla yazma, seçtiğimiz işin gereksinimi olarak ortaya çıkar.)

Yazmanın İki Ana Biçimi

 • Yaratıcı yazma
 • Öğretici yazma

Yazmadan Önce

 • Konumuzu seçme ve sınırlandırma
 • Amacımızı belirleme (Açıklama, Betimleme, Tartışma, Öyküleme)
 • Söyleyeceklerimizi saptama
 • Yazının iskeletini oluşturma

Düşünceyi Açma Ve Geliştirme Yolları

 • Tanımlama
 • Örnekleme
 • Karşılaştırma
 • Tanık gösterme
 • Nesnel verilerden yararlanma

Uygun Terim Ya Da Sözcüğün Seçilmesi

 • Terimler
 • Eski ve yeni sözcükler
 • Genel ve özel anlamlı sözcükler
 • Eş ve yakın anlamlı sözcükler
 • YAZDIKTAN SONRA YAPILACAKLAR
 • Biçim Yönünden
 • Yazım Kuralları ve Noktalama Yönünden
 • Konu ve İçerik Yönünden
 • Dil ve Anlatım Yönünden

Anlatım Türleri – I

 • Öykü
 • Roman
 • Şiir (Lirik Şiir, Pastoral Şiir, Didaktik Şiir, Epik Şiir)
 • Tiyatro
 • Makale

Anlatım Türleri – Iı

 • Eleştiri
 • Deneme
 • Gezi yazıları
 • Anı
 • Günlük (Günce)
 • Fıkra ve Röportaj (Görüşme)

Anlatım Türleri – Iıı

 • Özel Yazışmalar (Mektup, Not, Davetiye, Kutlama Yazıları ve Kartları,Telgraf)
 • Özel Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Resmî Yazışmalar [Dilekçe, Özgeçmiş, Rapor, Karar, Tutanak, Belge geçer (Faks)
  • Elmek (E-Mail)]
 • Resmî Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bilimsel Araştırma Raporu Hazırlama

 • Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Ayrımı Araştırma Raporlarının Bölümleri
  • Ön sayfalar
  • Ana bölüm
 • Yazım Kuralları
  • Biçim
  • Kaynak gösterme
  • Araştırma raporlarında kaynakça yazımı
  • Tablo ve şekil oluşturulması

Sözlü Anlatım

 • Konuşma-Konuşmanın Tanımı ve Kapsamı
  • Konuşmanın önemi
  • Konuşma ve yazılı anlatım arasındaki farklar
 • Konuşmayı Oluşturan Öğeler
  • Ses (işitilebilirlik, akılcılık, anlamlılık, esneklik, açıklık, tını)
  • Boğumlama (Söyleyiş)
  • Konuşma dinamiği
  • Söz dağarcığı
  • Biçem
 • Konuşma Türleri
  • Hazırlıksız konuşmalar (Söyleşi, tanışma – tanıştırma, telefonla konuşma, görüşme)
  • Hazırlıklı Konuşmalar
  • Tek kişilik konuşmalar (Konferans, söylev, açış konuşmaları, demeç)
  • Küme konuşmaları (Açık oturum, forum, münazara, sempozyum, kurultay )

Türk Dili Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 72 saattir.

Türk Dili Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.