Search
Close this search box.

Stratejik Yönetim Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Stratejik Yönetim Kurs Eğitimi

Stratejik Yönetim Kurs Eğitimi
Stratejik Yönetim Kurs Eğitimi

Stratejik yönetimin temel kavramlarını ve önemini tanımaları, Stratejik planlama ve çevresel analizlerin önemini kavrayıp, rakiplere göre güçlü ve zayıf yönleri analiz edebilmeleri, İşletme ve SİB ( Stratejik İş Birimi)’lerin izleyecekleri stratejileri, stratejik alternatif türlerini kavramaları, Yatırımlarını çeşitlendirmiş kuruluşlarda strateji seçimlerini, portföy analiz tekniklerini ve işlevsel düzey stratejilerini kavramaları, Küresel stratejiler ve küreselleşme kavramını tanımaları, Stratejinin uygulanmasında örgütsel yapı türlerini, kaynak dağılımını ve bütçeleme yöntemini kavramaları, Stratejinin uygulanmasında örgüt kültürü ve liderlik özelliklerini kavramaları, Stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrol kavramı ile önemini kavramaları, amaçlanmaktadır.

Stratejik Yönetim Kurs Programı İçeriği:

Stratejinin Tanımı Ve Benzer Kavramlarla İlişkisi

 • Ekonomik Ve Yönetsel Bir Kavram Olarak Strateji
 • Yönetsel Stratejinin Özellikleri
 • Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
  • Amaç – Hedef Ve Strateji
  • Vizyon Ve Strateji
  • Misyon Ve Strateji
  • Politika Ve Strateji
  • Taktik Ve Strateji
  • Program – Bütçe Ve Strateji
  • Yöntem Ve Strateji
  • Plan Ve Strateji
  • Stratejik Yönetim Ve İşletme İçin Stratejinin Önemi

Stratejinin Önemi Ve Sınırları

 • Töresel Ve Yasal Sınırlar
 • Uygulamadan Gelen Sınırlar
 • Karşı Stratejiler
 • Sosyal Ve Psikolojik Sınırlar

Stratejik Planlama Ve Amaçlar Sistemi

 • Amaçların Tanımı Ve Özellikleri
  • Amaçların İşlevleri
  • Amaçların Yapısı Ve Hiyerarşisi
  • Amaçların Oluşturulması
  • Amaçların Hiyerarşisi

Stratejik Planlama Ve Amaçlar Sistemi

 • İşletmenin Ekonomik Amaçları
  • Ekonomik Amaçların Temel Koşulları
  • Uzun Dönemli Ekonomik Amaçlar

a)      Karlılık

b)      Büyüme

c)       Güvenlik

d)      Otonomi

Stratejik Planlama Ve Amaçlar Sistemi

 • İşletmelerin Ekonomik Olmayan Amaçları
 • İşletme Dışından Gelen Baskılar
 • İşletme İçinden Gelen Baskılar
 • Kişisel Amaçlar Ve Bunların Ekonomik Amaçlara Etkisi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sosyal Anlaşma Kavramları
 • Sosyal Sorumluluğun Kapsamı Ve Fonksiyonları

Genel Çevre Analizi

 • Politik İnceleme Hipotezler
 • Ekonomik İnceleme Ve Hipotezler
 • Sosyo-Kültürel İnceleme Ve Hipotezler
 • Teknolojik Koşullara İlişkin Faktörler
 • Ekolojik İnceleme Ve Hipotezler
 • Hukuksal, Dinsel Ve Ahlaksal İncelemeler

Yakın Çevre Analizi, Çıkabilecek Fırsat Ve Tehlikelrin Analizi

 • Çevresel Analiz Ve Teşhislerin Niteliği Ve Önemi
 • Bazı Yakın Çevre Faktörlerinin Analizi
 • Devlet Ve Yerel Yönetim Düzenlemelerine İlişkin Faktörler
 • Pazar Koşulları Ve Müşteri Özelliklerine İlişkin Faktörler
 • Satıcılara Ve Satıcılar Pazarına İlişkin Faktörler
 • Finansal Kurumlara İlişkin Faktörler
 • Sendikal Kurumlara İlişkin Faktörler

Yakın Çevre Analizi, Çıkabilecek Fırsat Ve Tehlikelerin Analizi

 • Rekabet Analizleri Ve Rakiplere İlişkin Faktörler
 • Rekabeti Etkileyen Faktörler
 • Rekabet Analizinin Temel Değişkenleri
 • Rakip İşletmelerle İlgili Analizler
 • Rakiplerin Büyüme Oranları, Maliyeti, Sezilebilir Davranışları
 • Çevresel Analizler İçin Kullanılan Teknikler

İşletme Değerleme, Rakiplere Kıyasla Güçlü Ve Zayıf Yönlerin Analizi

 • İşletme Değerleme Konusunun Önemi Ve Kapsamı
 • Genel Ve Sektörel Bakımdan Değerleme
 • İşletme Değerle, Güçlü Ve Zayıf Tarafların Analizine İlişkin Yöntemler
 • 7-S Analizi
 • Pims Analizi Genel Bakış(Pazarlama Stratejilerinin Karlar Üzerine Etkileri)
 • Değer Zinciri Analizi

İşletme Değerleme, Rakiplere Kıyasla Güçlü Ve Zayıf Yönlerin Analizi

 • İşletme Fonksiyon Yaklaşımı
 • Pazarlama Ve Dağıtım Faktörleri Analizi
 • Finans Ve Muhasebe Faktörlerinin Analizi
 • Araştırma – Geliştirme Ve Teknoloji Faktörlerinin Analizi
 • Üretim Ve Tedarik Faktörlerinin Analizi
 • Endüstri İlişkileri Ve Personel Yönetimi Faktörlerinin Analizi
 • İşletmelerin Rakiplerine Kıyasla Sinerjik Üstünlüklerinin Değerlendirilmesi

İşletme Veya Stratejik İş Birimlerini İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri

 • Büyüme Stratejileri
 • 1.İç Büyüme Yolları

a)      Uzmanlaşma

b)      Yatay Farklılaştırma

c)       Dikey Farklılaştırma

d)      Tek Yönlü Farklılaştırma

e)      Yığışım

f)       Türdeşlik

 • 2. Dış Büyüme Yolları

a)      Başka İşletmelerle Birleşme Ya Da Satın Alma Yoluyla Birleşme

b)      Müşterek Yatırım Ortaklığı

İşletme Veya Stratejik İş Birimlerini İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri

 • Durgun Büyüme (Dengelilik) Stratejileri
 • Yavaş Büyüme Stratejisi
 • Kar yada Harmanlama Stratejisi
 • Fasılalı Durgun Büyüme Stratejisi
 • Destekli Büyüme Stratejisi
 • Tasarruf Stratejileri
 • Etrafına Bakma Stratejileri
 • Tecrit Etme Stratejisi
 • Son Verme Stratejisi
 • Mahkûm İşletme Stratejisi

İşletme Veya Stratejik İş Birimi Stratejileri Ve Seçim Analizi

 • Ansoff’un Strateji Elamanları Analizi Ve Büyüme Matrisi
 • Faaliyet Sahası
 • Büyüme Vektörü
 • Rekabet Avantajı
 • Sinerji
 • M.Porter’ın Jenerik Stratejileri
 • Maliyet Liderliği Stratejisi
 • Farklılaştırma Stratejileri
 • Hızlı Cevap Verme Stratejisi

İşletme Veya Stratejik İş Birimi Stratejileri Ve Seçim Analizi

 • H.Mintzberg’in Farklılaştırma Stratejisi
 • Fiyat Farklılaştırma Stratejisi
 • İmaj Farklılaştırma Stratejisi
 • Destek Farklılaştırma Stratejisi
 • Kalite Farklılaştırma Stratejisi
 • Tasarım Farklılaştırma Stratejisi
 • Farklılaştırmama Stratejisi
 • Wrıght, Prıngle Ve Kroll’un Büyük Ve Küçük Boyutlu İşletmeler Ya Da Stratefik İş Birimleri İçin Jenerik Stratejileri
 • Küçük İşletme Birimleri İçin Jenerik Stratejileri
 • Büyük İşletme Birimleri İçin Jenerik Stratejileri
 • Patel Ve Younger’ın Stratejik Rehberlik Analizi

Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Kuruluşlarda Strateji Seçimi:

Stratejik Fayda Ve Portföy Analiz Teknikleri

 • Portföy Analizlerinin Tanımı Ve Önemi
 • İşletmenin Stratejik Nitelikteki İşi Ve Ürünü
 • Boston Danışma Grubu Portföy Analizi
 • Yönlendirici Politika Matrisi
 • Değer Matrisi

Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Kuruluşlarda

Strateji Seçimi: Stratejik Fayda Ve Portföyanaliz Teknikleri

 • Yatırım Karlılığı Matrisi
 • Trafik Lambası Matrisi
 • Pims Analizinin(Pazarlama Stratejilerinin Karlar Üzerine Etkileri) Yorumları
 • Thomson Ve Strıckland’ın Stratejik Kümeleme Analizi
 • Hofer Analizi
 • Patel Ve Younger’ın Stratejik Rehberlik Analizi

İşlevsel Düzey Stratejileri Ya Da Politikaları

 • İşlevsel Stratejiler Yada İşlevsel Politikalar Kavramı
 • Politikaların Fonksiyonları
 • Finans Ve Muhasebe Politikalarına İlişkin Politikalar
 • Pazarlama İşlevine İlişkin Politikalar

a)      Ürün Ve Pazarlara İlişkin Politikalar

b)      Dağıtım Politikaları

c)       Tutundurma Politikaları

d)      Fiyat Politikaları

e)      Satış Sonrası Servis Politikaları

f)       Tüketici Koruma Politikaları

İşlevsel Düzey Stratejileri Ya Da Politikaları

 •  Üretim Ve Satın Alma İşlevine İlişkin Politikalar

a)      Kapasite Kullanım Politikaları

b)      Üretim Tesislerinin Kuruluş Yerlerinin Seçimine İlişkin Politikalar

c)       Üretim Hammadde Ve Doğal Kaynakların Teminine İlişkin Politikalar

d)      Kullanılan Üretim Yöntem Ve Teknolojilerine İlişkin Politikalar

e)      Üretim Araç Ve Gereçlerin Bakımına İlişkin Politikalar

 • İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Politikalar
 • Araştırma Ve Geliştirme Politikaları
 • Halkla İlişkiler Fonksiyonuna İlişkin Politikalar
 • Hukuksal Konulara İlişkin Politikalar

Küreselleşme Ve Küresel Stratejiler Küresel Strateji

 • Küresel Stratejinin Boyutları
 • Küresel Stratejiden Melez Stratejiye Geçiş
 • Küresel Ve Uluslar Arası Stratejiye Geçiş
 • Ford Şirketinin Anahtar Ülke Matrisi
 • Seçilmiş Uluslararası Stratejik Alternatifler Matrisi
 • İşletmelerin Küresel Ve Uluslar Arası Pazarlara Açılma Nedenleri Ve Uyguladıkları Stratejiler
 • Küresel Stratejilerin Yarar Ve Sakıncaları

Stratejinin Uygulanması: Örgütsel Yapı

 • Stratejinin Uygulanmasında Örgütsel Yapının Önemi
 • Organizasyon Yapısıyla Stratejinin Birbirine Uygunluğunun Araştırılması
 • Örgütsel Yapılar

a)      Girişimci Yapı

b)      Fonksiyonel Yapı

c)       Ürün Bölümlü Yapı

d)      Coğrafi Bölüme Göre Yapı

e)      Çok Bölümlü Yapı

f)       Benzer Sib’lerden Oluşan Çok Bölümlü Yapı

g)      Matriks Yapı

h)      Şebeke Türü Yapı

Stratejinin Uygulanması: Kaynak Dağılımı

 • Kaynak Dağılımı, Tanımı Ve Önemi, Strateji İle Arasındaki İlişki
 • Kaynak Dağılımı İçin Dikkate Alınacak Araçlar
 • Kaynak Dağılımında Bütçeleme Yöntemi
 • Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kaynak Dağılımı
 • Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Büyük Ölçekli İşletmelerde Uygulama Planları Ve Kaynak Dağılımı

Stratejilerin Uygulanması: Örgüt Kültürü

 • Örgüt Kültürü Kavramı
 • Örgüt Kültürünün Diğer Kavramlarla İlişkisi
 • Örgüt Kültürünün Önemi
 • Örgüt Kültürünün Sınıflandırılması
 • Çevre Strateji Ve İşletme Kültürü İlişkisi
 • Örgüt Kültür Tipleriyle Bunun Strateji Oluşumuna Etkisi

Stratejilerin Uygulanması: Strateji Ve Liderlik

 • Liderlik Tanımı Ve Liderin Değişimdeki Rolü
 • Strateji Ve Lider Özellikleri
 • Liderlik Ve Strateji Uygulamaları
 • Kariyer Gelişimi Ve Liderlik
 • Stratejik Alternatiflerle Lider Ya Da Tüketici Arasında Uyumun Sağlanması
 • Etkin Ve Başarılı Liderlerden Beklenen Başlıca Görevler

a)      Değişikliğin Yönünü Belirleme

b)      Organizasyon Oluşturma

c)       Örgütsel Kültür Oluşturma

 •  Günümüzün Değişen Koşulları Ve Değişimci Liderlik
 • Değişimci Ve Reformcu Liderliğin Aşaması

a)      Değişim İhtiyacının Fark Edilmesi

b)      Paylaşılan Vizyon Oluşturma

c)       Değişime Kurumsal Kimlik Kazandırma

Stratejinin Değerlendirilmesi Ve Kontrolü

 • Stratejik Kontrolün Tanımı Ve Önemi

a)     Geleneksel Stratejik Kontrol Yaklaşımı

b)     Çağdaş Stratejik Kontrol Yaklaşımı

 • Tahminlerin Kontrolü
 • Stratejik Gözetim
 • Uygulama Kontrolü
 • Süreç Kontrolü
 • Stratejik Uygulama Kontrolü
 • Stratejik Kontrolde Örgütsel Düzeyler
 • Stratejik Kontrolde Pazar Başarısı
 • Stratejik Kontrol İçin Kullanılabilecek Başarı Değerlendirme Ölçütleri

a)     Sayısal Ölçütler

b)      Niteliksel Ölçütler

 • Stratejik Kontrol ve Değerlendirme için G.E (General Elektrik) Firmasının PİMS Analizi Ölçütleriyle FORTUNE Ölçütleri
 • Stratejik Kontrol İçin Motivasyonun Önemi ve Ölçme ve Geri Besleme
 • Başarı Ölçümü
 • Geri Besleme

Stratejik Yönetim Kurs Eğitimi Program Süresi:

Programın süresi 72 saattir.

Stratejik Yönetim Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.