Search
Close this search box.

İdare Hukuku Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

27.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
blank
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
İdare Hukuku Kurs Eğitimi
İdare Hukuku Kurs Eğitimi

İdare kavramını tanımaları, İdare teşkilatının kuruluş ilkelerini ve idari faaliyetlerin hukuki esaslarını kavramaları, Kamu personelinin görev ve yetkilerini kavramaları, İdarenin yaptırım uygulama yetkileri konusunda yer alan ceza türlerini ayırt etmeleri, İdarenin hukuki sorumluluğu hususunda görev ve yetkilerin uygulama aşamasını yorumlamaları, idarenin yargısal denetimi ile ilgili dava örneklerinden yola çıkarak, yeni durumlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmalarını amaçlamaktadır.

İdare Hukuku Kurs Programı Programın içeriği;

İdare Kavramı

 • Organik Anlamda İdare
 • Fonksiyonel Anlamda İdare
 • İdarenin Görevleri(Faaliyetleri)

Anayasa Ve İdare

 • Merkezden Yönetim İlkesi
 • Yerinden Yönetim İlkesi
 • İdarenin Bütünlüğü İlkesi

Öteki Hukuk Kaynakları Ve İdare Hukuku

 • Kanun ve İdare
 • Kanunların Meydana Gelmesi ve Yürürlüğe Girmesi
 • Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi

Kanuna Eşit Hukuk Kaynakları

 • Milletlerarası Anlaşmalar
 • Kanun Hükmünde Kararname
 • Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Şartları
 • Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlüğe Girmesi
 • Kanun Hükmünde Kararnamenin Yargısal Denetimi

Düzenleyici İdari İşlemler

 • Tüzük
 • Yönetmelik
 • Yönerge

İdare Hukukunun Doğuşu Ve Gelişimi

 • İdareye Uygulanan Hukuk Dalları
 • Kıta Avrupa’sında İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi
 • İdare Hukukunun Özellikleri

İdare Hukukunun Kaynakları

 • Anayasa
 • Öteki Yazılı Kaynaklar
 • Yargı İçtihatları
 • İdari Teamül ve Tatbikat
 • Öğreti

İdare Hukukunun Düzenleme Alanı

 • Kamu Gücü Ölçütü
 • Kamu Hizmeti Ölçütü

Bireysel İdari İşlemler ( İdari Kararlar) Ve İdari Sözleşmeler

 • İdari Kararların Tanımı ve Özellikleri
 • İdari Kararların Alınması
 • İdari Kararların Sona Ermesi

İdari Sözleşmelerin Tanımı Ve Özellikleri

 • İdari Sözleşmelerin Türleri
 • İdarenin Sözleşme Yapma Usulleri
 • Temel İlkeler
 • Yargısal Denetim Kuralları

İdarenin Yetkileri

 • Düzenleme Yetkisi
 • Anayasalarda İdarenin Düzenleyici İşlemleri ve Düzenleme
 • Yetkisinin Genel Niteliği
 • Üst Hukuk Kurallarına Uygunluk ve Hiyerarşi Sorunu

İdarenin Yaptırım Uygulama Yetkisi

 • İdari Cezalar
 • Disiplin Cezaları
 • Öteki idari cezalar
 • İdari İcra
 • Tahsil Yetkisi
 • Res’en İcra Yetkisinin Öteki Görünümleri

İdarenin Mal Edinme Yetkileri

 • Kamulaştırma
 • Geçici İşgal

İdarenin Örgütlenme Yetkisi

 • Kuruluş Yönünden Örgütlenme Yetkisi
 • İç Yapı Yönünden Örgütlenme Yetkisi

Kolluk Faaliyetleri

 • İdari Kolluk Kavramı ve İdari Kolluğun Amacı
 • Kamu Düzeninin Öğeleri
 • İdari Kolluk- Adli Kolluk- Siyasi Polis
 • Genel İdari Kolluk- Özel İdari Kolluk

İdari Kolluk Makamları Ve Personeli

 • Kolluk Makamları
 • Kolluk Personeli
 • Genel İdari Kolluk Personeli
 • Belediye ve Köy Kolluk Personeli
 • Hizmet Kolluklarının Personeli

Kolluk İşlemleri Usulleri Ve Yaptırımları

 • Düzenleyici Kolluk İşlemleri- Bireysel Kolluk İşlemleri
 • İzin ve Bildirim Usulleri
 • Genel Yaptırımlar
 • Res’en İcra ve Zor Kullanma Yetkisi

Kolluk Yetkisinin Sınırları

 • Genel Sınırlar
 • Anayasal Sınırlar
 • Kollu Yetkilerinin Öteki Sınırları

Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi

 • Olağanüstü Haller
 • Sıkıyönetim
 • Sıkıyönetim ve Olağanüstü Halde Yargısal Denetim

Kamu Hizmetleri

 • Tanımı, Ölçütleri, Kurulmaları ve Kaldırılmaları
 • Kamu Hizmetlerine Egemen Olan Temel İlkeler
 • Kamu Hizmetlerinin Türleri
 • Kamu Hizmetlerinin Görülme Usulleri

İdarenin Mali Sorumluluğu

 • Kusurlu Sorumluluk
 • Kusursuz Sorumluluk
 • Sorumluluğun Koşulları, Kalkması ve Azalması

İdare Teşkilatı

 • Merkezi İdare
 • Yerinden Yönetim

Kamu Görevlileri

 • Kamu Görevlisi Kavramı
 • Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
 • Devlet Memurluğu
 • Memurluğa Giriş
 • Memurların Değerlendirilmesi
 • Memurların Tabi Oldukları Yükümlülükler
 • Memurların Hak ve Ayrıcalıkları
 • Memurlar Hakkında Disiplin Soruşturması
 • Memurluğun Sona Ermesi

İdarenin Yargısal Denetimine İlşikin Genel Bilgiler

 • Denetim Türleri
 • İdari Yargı Denetiminin Kapsamı
 • İdari Uyuşmazlık ve Davalar
 • İdari Yargı Yerleri

Programın süresi 72 saattir.

İdare Hukuku Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.