Search
Close this search box.

Devlet Bütçesi Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
blank
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Devlet Bütçesi Kurs Eğitimi
Devlet Bütçesi Kurs Eğitimi

Devlet bütçelerinden beklenen temel görevlerin neler olduğunu tanımaları, Devlet bütçelerinden beklenen bu temel görevleri yerine getirirken, uyması gereken ilkelerin neler olduğunu kavramaları, Devlet bütçelerinde ödeneklerin oluşturulması sürecini tanımaları, Devlet bütçelerinde karar alma yöntemlerini kavramaları, Türkiye’deki bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesini ayrıntılı bir biçimde algılamaları amaçlanmaktadır.

Devlet Bütçesi Kurs Programı Programın içeriği;

 

Devlet Bütçesi Kavramı Ve Tanımları

 • Ülkemizdeki ve Bazı Ülkelerdeki Devlet Bütçesi Tanımları
 • Devlet Bütçesinin Temel Özellikleri
 • Devlet Bütçesinin İşlevsel Özellikleri

Devlet Bütçesinin Klasik Ve Çağdaş İşlevleri

 • Siyasi İşlevi
 • Hukuksal İşlevi
 • Mali İktisadi İşlevi
 • Denetim İşlevi
 • Kaynakların Tahsisi ve Adil Gelir Dağılımı İşlevi
 • İktisadi İstikrar ve İktisadi Kalkınma İşlevi

Devlet Bütçesinin Tarihi Gelişimi

 • İngiltere’de Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi
 • Büyük Özgürlük Fermanı
 • Haklar Dilekçesi
 • Haklar Bildirgesi

Fransa ve ABD’ de Bütçe Hakkının Tarihi Gelişimi

 • 1789 Öncesi Genel Meclisler Dönemi
 • 1789 Büyük Devrim Sonrası Dönem
 • ABD’de Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi
 • Bağımsızlık Öncesi Dönem
 • Bağımsızlık Beyannamesi Sonrası Dönem

Devlet Bütçesinin Dayandığı Temel İlkeler

 • Bütçenin Temel İlkeleri
 • Genellik, Birlik, Samimiyet, Doğruluk İlkeleri
 • Anlaşılır Olma, Bölüm Bazında Onay, Denklik İlkeleri
 • Açıklık, Önceden İzin Alma, Tasarruf İlkeleri
 • Mali Saydamlık, Hesap Verilebilirlik, Mali Disiplin

Bütçe Sistemleri

 • Torba Bütçeleme
 • Kamu Kesiminde Kaynak Kullanım Süreci (Klasik Bütçe Sistemi, Performans Bütçe Sistemi, Program Bütçe Sistemi)
 • Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi
 • Klasik, Performans Ve Program Bütçe Sisteminin Karşılaştırılması
 • Sıfır Esaslı Bütçeleme Sistemi, Yeni Performans Bütçe Sistemi, Yatırım Bütçesi

Bütçelerde Harcama – Gelir Tahminleri

 • Harcama – Gelir Tahminleri (Nicel ve Nitel Yöntemler)
 • Politika Analizleri
 • Program Analizleri

Program Analiz Teknikleri

 • Fayda – Maliyet Analizi
 • Maliyet – Etkenlik Analizi
 • Yöneylem Araştırması
 • Stratejik Analiz
 • Politika Ve Program Analizlerinde Çıkabilecek Sorunlar

Bütçe Uygulaması

 • Mali Yıl İçinde Ödeneklerde Yapılan Değişiklikler
 • Hazine İşlemleri
 • Kamu Kurumlarının Denetimi

Devlet Muhasebesi

 • Devlet Muhasebe Sistemi
 • Devlet Muhasebe Planı
 • Devlet Muhasebe Sisteminde Nakit Ve Tahakkuk Esasları

Bütçe Denetim Anlayışı

 • Bütçenin Denetimi
 • Denetim Türleri
 • Düzenlilik Ve Performans Denetimin Karşılaştırması

Bütçe Denetimin Gelişimi

 • Bütçenin Denetiminde Uluslararası Kuruluşların Rolü
 • Performans Denetimi
 • Mali Saydamlık İlkesi

Türkiye’de Bütçe Hakkının Ve Bütçe İlkelerinin Gelişimi

 • Osmanlı Devleti’nde Bütçe Hakkının Gelişimi
 • Tanzimat Öncesi Dönem
 • Tanzimat Sonrası Dönem

Cumhuriyet Döneminde Bütçe Hakkının Ve İlkelerinin Gelişimi

 • 1921 Anayasası Ve Bütçe
 • 1924 Anayasası Ve Bütçe
 • 1961 Anayasası Ve Bütçe
 • 1982 Anayasası Ve Bütçe

5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Türkiye’de Kamu Kesimi

 • Genellik Ve Birlik İlkeleri Ve Türk Bütçe Sistemi
 • Genel Bütçe
 • Özel Bütçeli İdareler
 • Mahalli İdareler

Kamu Kesiminin Ekonomi İçindeki Yeri

 • Döner Sermayeler
 • Bütçe Dışı Fonlar
 • Sosyal Güvenlik Kuruluşları
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Türkiye’de Merkezi Hükümet Bütçenin Hazırlanması ve TBMM ‘de Onaylanması

 • Bütçe Dönemi
 • Merkezi Yönetim Bütçe Süreci
 • Bütçenin Hazırlama Süreci
 • Bütçe Çağrısı Ve Bütçe Hazırlama Rehberi
 • Gider Bütçesini Hazırlanması

Gelir Bütçesinin Hazırlanması

 • ABS (Analitik Bütçe Sistemi) Gelir Sınıflaması
 • Bütçe Yasası
 • Bütçe Ekleri
 • TBMM’de Bütçe Görüşmeleri
 • Geçici Bütçe

Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Yasası Çerçevesinde Bütçe Uygulanması

 • Maliye Bakanlığının Amaç Ve Teşkilat Yapısı
 • Hazine Müsteşarlığının Amaç Ve Teşkilat Yapısı
 • Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
 • Hazinenin Kaynakları

Türkiye’de Gider Ve Gelir Bütçesinin Uygulanması

 • Gider Bütçesinin Uygulanması
 • Ödenek İşlemleri
 • Ödenek Miktarındaki Değişiklikler
 • Giderlerin Yapılması

Türkiye’de Gelir Bütçesinin Uygulanması

 • Gelir Bütçesinin Uygulanması
 • Bütçe Döneminin Sona Ermesi
 • Bütçe Hesaplarının Kapatılması
 • Türkiye’deki Bütçe Uygulamasının Değerlendirilmesi

Türkiye’de Bütçenin İdari Yargı, Yasama Denetimleri

 • Türkiye’de Bütçenin Denetim Anlayışı
 • Bütçenin İdari Denetimi
 • Bütçenin Yargı Denetimi

Bütçenin Yasama Denetimi

 • Yasama Denetimini Sağlayan Belgeler
 • Faaliyet Raporları
 • Kesin Hesap Kanunu
 • Genel Uygunluk Bildirimi

AB (Avrupa Birliği) Bütçesi

 • AB’nin Mali Yapısı
 • AB Bütçesinin Temel Özellikleri ve İlkeleri
 • AB Bütçesinin Harcamaları ve Bileşimleri
 • AB Bütçesinin Gelirleri ve Bileşimi
 • AB Bütçeleme Süreci
 • AB Bütçesinin Denetlenmesi

Devlet Bütçesi Kursu Süresi

Programın süresi 72 saattir.

Devlet Bütçesi Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.