Search
Close this search box.

Anayasa Hukuku Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

27.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Anayasa Hukuku Kurs Eğitimi
Anayasa Hukuku Kurs Eğitimi

Anayasa Hukuku’nun temel kavramlarını tanımaları, 1876 Kanun-u Esasi, 1921,1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının temel niteliklerini kavramaları, 1961–1982 Anayasalarında; Anayasa yapma ve değiştirme konusunda iktidarın sahip olduğu yetkileri anlamaları, 1924,1961 ve 1982 Anayasalarında Kuvvetler Ayrılığı (Yasama- Yürütme-Yargı) fonksiyonlarının nasıl düzenlendiğini ayırt etmeleri, amaçlanmaktadır.

Anayasa Hukuku Kursu Programı Programın içeriği;

Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış

 • Osmanlı Devleti Dönemi
 • Milli Mücadele Dönemi
 • Cumhuriyetin Dönemi

1924 ve 1961 Anayasaları’nın Temel Nitelikleri

 • 1924 Anayasası
 • Milli Birlik Komitesi ve Geçici Anayasa Dönemi
 • 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri

Milli Güvenlik Konseyi Rejimi Ve 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri

1. 1961 ve 1982 Anayasalarının Yapımı Süreçlerinin Karşılaştırılması

2. 1982 Anayasası’nın Başlıca Özellikleri

Devletin Temel İlkeleri – 1

 • Cumhuriyetçilik
 • Başlangıç İlkeleri
 • Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık
 • Laiklik ve Demokratik Devlet

Devletin Temel İlkeleri – 2

 • İnsan Haklarına Saygılı Devlet
 • Hukuk Devleti
 • Sosyal Devlet
 • Eşitlik

Anayasayı Değiştirme Sorunu

 • Türk Anayasalarında Anayasayı Değiştirme Sorunu
 • Anayasa Değişikliklerinin Denetimi

Kuvvetler Ayrılığı

 • Devletin Hukuki Fonksiyonlarının Maddi Bakımdan Tasnifi
 • Devlet Fonksiyonlarının Şekli ve Organik Bakımdan Tasnifi
 • Türkiye’de 1924 ve 1961 Anayasalarında Kuvvetler Ayrılığı
 • 1982 Anayasası’nda Kuvvetler Ayrılığı

Yasama Fonksiyonu Ve Yasama İşlemleri

 • Yasama Fonksiyonunun Niteliği
 • Yasama İşlemleri
 • Özel Nitelikli Kanunlar

Yürütme Fonksiyonu Ve Yürütme İşlemleri

 • Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Tüzükler
 • Yönetmelikler

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu, Milletvekillerinin Seçimi Ve Hukuki Statüleri

 • Milletvekilli Seçilme Yeterliliği
 • Seçim Çevreleri
 • Seçimin Başlangıcı

TBMM Üyelerinin Hukuki Satatüsü

 • Milletin Temsili
 • Milletvekilli Andı
 • TBMM Üyeliğiyle Bağdaşmayan İşler
 • Yasama Sorumsuzluğu
 • Yasama Dokunulmazlığı
 • Üyeliğin Düşmesi
 • TBMM Üyelerinin Mali Statüsü

TBMM’nin İçyapısı, Çalışma Düzeni, Görev Ve Yetkileri

 • İçtüzük
 • Başkanlık Divanı
 • Siyasi Parti Grupları
 • Danışma Kurulu
 • Komisyonlar

TBMM ’nin Görev Ve Yetkileri

 • Kanun Yapma
 • Hükümetin Denetlenmesi

Yürütme Organının Yapısı Ve Cumhurbaşkanı

 • Cumhurbaşkanı’nın Seçimi ve Tarafsızlığı
 • Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanı’nın Sorumsuzluğu

 • Cumhurbaşkanı’nın Siyasal Sorumsuzluğu
 • Cumhurbaşkanı’nın Cezai Sorumsuzluğu ve Sorumluluğu
 • Cumhurbaşkanı’na Vekâlet

Başbakan, Bakanlar Kurulu Ve Hükûmet Sisteminin Niteliği

 • Bakanlar Kurulunun Kuruluşu
 • Bakanlar Kurulunun Yapısı
 • Bakanların Sorumluluğu

Geçici Bakanlar Kurulu

 • Hükümet Sisteminin Niteliği
 • 1982 Anayasası’nda Parlamenter Rejimin Unsurları

Olağanüstü Yönetim Usulleri

 • Olağanüstü Hal Rejimlerinin Konusu
 • Yargısal Denetim

Yargı Fonksiyonu

 • Türk Anayasalarında Yargı Fonksiyonunun Durumu
 • Mahkemelerin Bağımsızlığı İlkesi
 • Hâkimlik Teminatı

Yüksek Mahkemeler

 • Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

ANAYASA YARGISI

 • Anayasa Yargısı’nın Tarihsel Gelişimi
 • Anayasa Mahkemesinin Statüsü, Kuruluşu ve Görevleri

ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN KONUSU

 • Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, TBMM İçtüzüğü, Anayasa

Değişiklikleri, Milletlerarası Antlaşmalar, Parlamento Kararları

 • Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar( Anayasallık Bloğu)

Anayasa Yargısı

 • Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı
 • Anayasaya Uygunluk Denetiminin Şekilleri

Anayasaya Uygunluk Denetiminin Sonucu

 • Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği
 • Anayasaya Uygunluk Denetiminde Usul
 • Anayasa Yargısı ve Yürütmenin Durdurulması
 Programın süresi 72 saattir.

Anayasa Hukuku Kurs Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak,

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.